การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจในการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม

Authors

  • สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Keywords:

การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ, การเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม

Abstract

บทคัดย่อ

การเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรมเป็นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ผ่านการประเมินผลงานการออกแบบจากการวิพากษ์ของอาจารย์ผู้สอน การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทางสถาปัตยกรรมเกิดสมรรถนะในการประเมิน โดยนำองค์ประกอบ หลักการ และระเบียบวิธีการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจมาประยุกต์ใช้ จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนแบบสตูดิโอให้ดียิ่งขึ้น การดำเนินงานเริ่มจากการประเมินความต้องการจำเป็น การฝึกอบรม การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ และการนำไปปฏิบัติ โดยการนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้นอกจากเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเกิดสมรรถนะในการประเมินแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมจากการทำประเมินร่วมกันซึ่งจะทำให้ผลการประเมินถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คำสำคัญ : การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ การเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม

 

Abstract

Architecture studio instruction is a practical learning class in which the instructors inevitably involve in student’s project evaluation. For the effective evaluation and criticism in student work, it is necessary to improve instructors’ skills in evaluation process. Instructors could improve their evaluation capacities by applying the empowerment facets, principles, and methodology in practice which including a needs assessment, training, and empowerment evaluation. Finally, by applying this concept, instructors not only increase their evaluation capacities but the result of the evaluation could be utilized.

Keywords: empowerment evaluation, architecture studio instruction

Downloads

How to Cite

สกุลรัตนกุลชัย ส. (2013). การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจในการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(2), 143–152. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5151

Issue

Section

Review Articles