วิธีการวิจัยแบบผสม: การออกแบบและดำเนินการ

Authors

  • สุรางค์ วีระกิจพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Downloads

How to Cite

วีระกิจพานิชย์ ส. (2013). วิธีการวิจัยแบบผสม: การออกแบบและดำเนินการ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(1), 185–186. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5112

Issue

Section

Book Review