การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

Authors

  • พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ และคณะ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Keywords:

รูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์, การศึกษาด้วยตนเอง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, Model of electronic interactive multimedia-learning package, Self-learning, Learning achievements

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนในรูปแบบชุดการเรียนแบบปกติกับการเรียนด้วยตนเองร่วมกับชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาการทดลองแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การค้นหารูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน  ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 90/90 กระทำกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ลงทะเบียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)     จำนวน 60 คน ขั้นตอนที่ 3 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่สร้างขึ้น การวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 60 คนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ t-test

คำสำคัญ : รูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์, การศึกษาด้วยตนเอง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

Abstract

The purpose of this research was to develop an effective model of an electronic interactive multimedia-learning package for a basic science course designed for vocational students. This research aimed to compare learning achievements between students who studied with the usual learning package and students who studied with the interactive multimedia-learning package. It also aimed to study the students’ satisfaction toward the electronic interactive multimedia-learning package following these 3 steps:

1. To find the right electronic interactive multimedia-learning package, the model was assessed by 10 experts in educational technology and information technology.

2. The 90/90 criterion in testing the effectiveness of this model was implemented with simple random sampling among 60 vocational certificate students who took the science course in the first semester of the 2010 academic year at the Srisaket Technical Vocational College, Thailand.

3. To compare learning achievements of students who studied with the interactive multimedia-learning package and to study the students’ satisfaction, this research was conducted from 60 vocational students who enrolled in a basic science course the first semester of the 2010 academic year at the Srisaket Technical Vocational College using a simple random sampling. Data was analyzed by statistical T-test.

Keywords : Model of electronic interactive multimedia-learning package, Self-learning, Learning  achievements

 

Downloads

How to Cite

พิมพะนิตย์ และคณะ พ. (2013). การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(3), 87–102. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5094

Issue

Section

Original Articles