ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง

Authors

  • กุลนันท์ แซ่ลิ้ม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อัจฉรา วัฒนาณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อรรณพ โพธิสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

รับตรง, การรับนักศึกษา, การสอบคัดเลือก, Direct admission, Entrance examination, Higher education

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการรับสมัคร และด้านการจัดสอบ โดยรวมและในแต่ละด้านจำแนกตามเพศ สาขาวิชา และภูมิลำเนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 909 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒโดยวิธี  รับตรง โดยรวมและในแต่ละด้านว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก

2. นิสิตชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

3.  นิสิตในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความคิดเห็นแตกต่างกับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการบริการและด้านการจัดสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแตกต่างกับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านกระบวนการรับสมัคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นิสิตที่มีภูมิลำเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : รับตรง, การรับนักศึกษา, การสอบคัดเลือก

 

Abstract

The purposes of this study were to investigate and compare the opinions of students on direct admissions performance of Srinakharinwirot University in four aspects: service, public relations, application procedure and examination management overall. In addition, each aspect was also classified by gender, field of study and native domicile.  The sample consisted of 909 students in the 2009 academic year.  The instrument used was a five-rating scale questionnaire with the reliability of .97.  Data was analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, a One-Way ANOVA, and Scheffe’s method.

The results were as follows:

1. The students rated direct admission performance of Srinakharinwirot University in overall and each aspect at a high level.

2. There was no significant difference between the opinions of male and female students on direct admission performance in overall and each aspect.

3. There was a significant difference at the level of .05 among the opinions of the students with different fields of study on direct admission performance. Considering each aspect, it was found that there was a statistically significant difference at the level of .05 between the opinions of the students in the field of health science and in the field of social sciences and humanities. There was also a statistically significant difference at the level of .05 in the field of science and technology in the aspects of service and examination management and the opinions of the students in the field of science and technology in the aspect of application procedure.

4. There was no significant difference among the opinions of the students with different native domiciles in overall and each aspect.

Keywords : Direct admission, Entrance examination, Higher education

Downloads

How to Cite

แซ่ลิ้ม ก., วัฒนาณรงค์ อ., & โพธิสุข อ. (2013). ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(3), 59–74. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5089

Issue

Section

Original Articles