การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • มีนา ดาวเรือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

การประเมินหลักสูตร, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ, แขนงธุรกิจการบิน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของสตัฟเฟิลบีม โดยประเมินใน 5 องค์ประกอบ  ได้แก่  ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้วนกระบวนการ ด้านประสิทธิผล และด้านความยั่งยืน  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์นิเทศการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต จำนวน 369 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิชเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนอาจารย์นิเทศการศึกษามีความคิดเห็นว่า  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า คุณสมบัติผู้เรียนมีความเหมาะสม ส่วนคุณสมบัติอาจารย์ และทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตร  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนอาจารย์นิเทศการศึกษามีความคิดเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอาจารย์ อาจารย์นิเทศการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม

3.  ด้านกระบวนการ  นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า การบริหารหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4.  ด้านประสิทธิผลของหลักสูตร  บัณฑิต อาจารย์นิเทศการศึกษาและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต  มีความคิดเห็นว่าบัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

5.  ด้านความยั่งยืนของหลักสูตร ผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การประเมินหลักสูตร / อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ / แขนงธุรกิจการบิน

 

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the curriculum of Aviation Business (B.E. 2548) at the School of Tourism and Hospitality Management of Suan Dusit Rajabhat University. Using Stufflebeam’s CIPP Evaluation Model, five aspects were measured: context, input, process, product and sustainability. The informants were 369 graduates, current students, instructors, supervisors, aviation business experts and graduates’ employers. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation.

The results of this research were as follows:

1.  With regard to context, the instructors, aviation business experts and graduates’ employers rated the overall objectives of the curriculum as suitable at a high level, while the supervisors rated them at the highest level.

2.   Regarding input, the students, graduates, and instructors rated the qualities of students as suitable at a moderate level, but those of instructors and supporting resources as suitable at a high level. The instructors and aviation business experts rated the contents of the curriculum as suitable at a high level, while the supervisors rated it at the highest level.  The instructors, supervisors and aviation business experts rated the structure of the curriculum as suitable at a moderate level.

3.  In regard to process, the students, graduates and instructors rated the curriculum management, teaching and learning process, assessment and evaluation as suitable at a high level.

4.  Regarding product, the graduates, supervisors and graduates’ employers rated the graduates’ attitudes towards work as suitable at a high level.

5. With regard to sustainability, the graduates’ employers rated their satisfaction with the graduates’ work and working development at a high level.

Keywords: Evaluation / Tourism and Hospitality Industry / Aviation Business

Downloads

How to Cite

ดาวเรือง ม. (2013). การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(1), 71–86. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5085

Issue

Section

Original Articles