แรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิกศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง พ.ศ. 2553

Authors

  • ญาณวุฒิ ทวินันท์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นำชัย เลวัลย์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

แรงจูงใจ, กีฬายิมนาสติก

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบ และ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิกศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง พ.ศ. 2553 กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกที่เล่นกีฬายิมนาสติกอยู่ในศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง พ.ศ. 2553 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) จำนวน 260 คน เป็นสมาชิกชาย 130 คน เป็นสมาชิกหญิง 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. แรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิกศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง พ.ศ. 2553  พบว่ามีแรงจูงใจโดยรวม  แรงจูงใจภายในสมาชิกชอบความสนุกสนานในการเล่นกีฬายิมนาสติก และแรงจูงใจภายนอกชอบความท้าทายในการเล่นอุปกรณ์ยิมนาสติก อยู่ในระดับมากที่สุด

2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติก ของสมาชิกศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง พ.ศ. 2553  ตามตัวแปร เพศ และประสบการณ์ ของสมาชิก

2.1 เปรียบเทียบแรงจูงใจของสมาชิกยิมนาสติกที่มีเพศต่างกัน  พบว่า แรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิก  ด้านแรงจูงใจภายใน  ด้านแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 เปรียบเทียบแรงจูงใจของสมาชิกยิมนาสติกที่มีประสบการณ์ต่างกัน  พบว่า แรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิก ด้านแรงจูงใจภายใน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แต่ด้านแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : แรงจูงใจ, กีฬายิมนาสติก

 

Abstract

The purpose of this research was to find and compare the motivation for participating in gymnastics by the members of the Thai-Japanese Sport Center, Dindeang in 2010. The sample was selected by purposive sampling from the members of the Thai-Japanese Sport Center, Dindeang. The subjects consisted of 260 members -130 males and 130 females. The instrument used in this research was a questionnaire constructed by the researcher with a reliability of 0.91. The data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The findings were as follows:

1. The total motivation for playing gymnastics of the members of the Thai-Japanese Sport Center Dindeang was at the highest level. Having fun was the main reason for intrinsic motivation and challenge was the important reason of extrinsic motivation.

2. The comparison of the motivation for participating in gymnastics of the members of the Thai Japanese Sport Center, Dindeang in 2010 was classified by gender and the members’ experiences.

2.1 The comparison of motivation between male and female members has found that there were significant differences at the .05 level in intrinsic motivation, extrinsic motivation, and total motivation.

2.1 The comparison of motivation between different experiences of the members found that there was significant difference at the .05 level in intrinsic motivation, but there were no significant differences in extrinsic motivation and in total motivation.

Keywords: Motivation, gymnastics

 

Downloads

How to Cite

ทวินันท์ ญ., เลวัลย์ น., & ศรีชัยสวัสดิ์ ไ. (2013). แรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิกศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง พ.ศ. 2553. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(1), 13–24. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5077

Issue

Section

Original Articles