การสร้างการวิจัยทางสังคม: สังคมวิทยาสำหรับศตวรรษใหม่

Authors

  • ณัฏฐดา ศรีมุข

Downloads

How to Cite

ศรีมุข ณ. (2013). การสร้างการวิจัยทางสังคม: สังคมวิทยาสำหรับศตวรรษใหม่. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 199–200. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5075