ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิด ในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย

Authors

  • รัชดาพร สังวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Keywords:

ความรับผิดสินค้าที่ไม่ปลอดภัย, ผู้บริโภค, ผู้ประกอบการ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยผู้เขียนเห็นว่ามีปัญหาสำคัญ 2 ประการได้แก่การพิสูจน์ความเสียหายตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกอบการในการไล่เบี้ยระหว่างกัน นอกจากการนำเสนอปัญหาแล้วผู้เขียนยังได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งสองประการด้วย โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจทำได้โดยการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: ความรับผิดสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ

 

Abstract

The purpose of this article is to propose some problems related to the enforcement of Unsafe Product Law which was effective since B.E.2009. The author found two major problems which are the problem on the provability of damages under section 6 of the Unsafe Product Liability Act B.E. 2008, and the problem on the right of recourse among entrepreneurs. The author, moreover, propose some guidelines to resolve such problems. To resolve those problems, we may amend any relevant laws to be clear. The author hopes that this article may be benefit to readers and relevant persons in order to amend related laws in the future.

Keywords: liability, unsafe product, consumer, entrepreneur

Downloads

How to Cite

สังวร ร. (2013). ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิด ในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 189–198. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5074

Issue

Section

Review Articles