พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Authors

  • ณัฐิดา ใหมพรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราฃภัฏธนบุรี

Keywords:

พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวน 322 คน  เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 140 คน และครูจำนวน 182 คน  ตัวแปรที่ศึกษาคือพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ การเจรจา การกระจายความเป็นธรรม และการใช้อำนาจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งในภาพรวมทั้ง   4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน  พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งในด้านการใช้อำนาจสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  รองลงมาคือการวิเคราะห์สถานการณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72   2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และกลุ่มครู มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหาร   ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครู ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็น ต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ว่ามีระดับการปฏิบัติที่ต่ำกว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

 

Abstract

The objectives of the research were to study and compare the conflict management behavior of private school administrators based on the opinion of administrators and teachers classified by position, age and work-experience. The samples were 322 persons which included 140 administrators and 182 teachers. The research variables were conflict management behavior which can be divided into 4 aspects: situational analysis, negotiation, fair treatment and authority. The research instrument included the questionnaire regarding the conflict management behavior of private school administrators. The data were analyzed by percentage, means, standard deviation and dependent samples t-test.

The study revealed the following findings: 1) Overall, the private school administrators’ conflict management behavior was at the highest level with the mean of 4.71. Considering each aspect, the conflict management behavior in authority had the highest mean at 4.79, followed by the situational analysis with the mean of 4.72. 2) Regarding the comparison of the conflict management behavior of school administrators classified by their position, the administrator’s and teacher’s opinions were not significantly different. The administrators and teachers of less than 40 years of age and over were not significantly different. The administrators and teachers with less and more than 10 years of work experience had different opinions at a .05 level of significance.

Keyword: Conflict Management Behavior of Private School

 

Downloads

How to Cite

ใหมพรม ณ. (2013). พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 163–176. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5070

Issue

Section

Original Articles