ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มัธยมศึกษาเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

Authors

  • สมชาย เชื้อสุดใจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Keywords:

ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม, Environmental Problem Management

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  2) เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  3) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร 45 คน ครูปฏิบัติการ 251 คน  เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างใช้ค่าสถิติที

ผลการวิจัยพบว่า

1)  ระดับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาพรวมระดับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน  อยู่ในระดับน้อย

2)  วิธีการแก้ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3 ในภาพรวมวิธีการแก้ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน อยู่ในระดับปานกลาง (\bar{x}= 3.39)

3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ระดับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3  จำแนกตามตำแหน่ง / หน้าที่ ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน สูงกว่าผู้บริหาร และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

คำสำคัญ : ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

Abstract

The objectives of this research were 1) to study problems in the environmental management of private secondary schools under the jurisdiction of the Bangkok Education Service Office Area 3; 2) to study the solutions for these problems; and 3) to compare opinions related to the problems of the schools’ administrators and teachers. The samples were 45 administrators and 251 teachers. Data were collected by a five-point Likert scale questionnaire and were analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation) and t- test.

The research results revealed that:

1.  the level of the problems was generally at a low level;

2.  the solutions for the problems were at a moderate level; and

3.  the level of the teachers’ opinion and the administrators’ opinion towards the problems was significantly different (p = .05).

Keywords : Environmental Problem Management

Downloads

How to Cite

เชื้อสุดใจ ส. (2013). ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มัธยมศึกษาเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(2), 67–76. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5058

Issue

Section

Original Articles