ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Authors

  • แสงแข โคละทัต นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อัจฉรา วัฒนาณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • จารุวรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การให้บริการ, กองบริการการศึกษา, The service, The Service of Education Division

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การให้บริการของกองบริการการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา ด้านการจัดตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจัดทำ ผลการเรียนและออกเอกสารการศึกษา จำแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะวิชาโดยทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 จำนวน 774 คน ซึ่งถูกเลือกโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของศริชัย กาญจนวาสี และคณะ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้เพศ ชั้นปี และคณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 54 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่

ผลการศึกษาวิจัยพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษาโดยรวมและในแต่ละด้านมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยที่นักศึกษาชายและหญิง และนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่นักศึกษาในคณะวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การให้บริการ, กองบริการการศึกษา

 

Abstract

The research aimed to study and compare the opinions of students towards the service of the Education Service Division of Bunditpattanasilpa Institute based on their gender, year of study and faculty. The service studied in this research was categorized into four aspects: student admission, class and examination program management, course registration, and educational documentation management. Based on the formula of Sirichai Kanchanawasee and his colleagues, 774 undergraduate students who enrolled in the first semester of the academic year 2010 were used as samples in this study. They were selected by using stratified random sampling method based on their differences in gender, year of study and faculty (reliability = 95%). The research instrument was a five-point Likert scale questionnaire of 54 items (reliability of .98). Data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Scheffe’s method of pair-wise comparison. The results of the study revealed that the students rated the service of the Education Service Division in general and in each aspect at a moderate level. The students who were different in gender and year of study were insignificantly different in their opinion. However, students who were different in their faculty had significantly different opinions towards the services, in general and in each aspect (p = .05).

Keyword : The service, The Service of Education Division

Downloads

How to Cite

โคละทัต แ., วัฒนาณรงค์ อ., & สกุลคู จ. (2013). ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(2), 55–66. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5055

Issue

Section

Original Articles