ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล

Authors

  • สุพัตรา ธัญน้อม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ความผูกพันต่อองค์การ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนลาซาล  ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนลาซาล  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนลาซาลกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนลาซาล  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  ครูโรงเรียนลาซาล ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา  2552  จำนวนทั้งสิ้น  264  คน  และเครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนลาซาล  โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก  บุคลากรโรงเรียนมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง  และ ผลการทดสอบความสัมพันธ์  พบว่า  การจัดหาทรัพยากรมนุษย์  การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการธำรงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์   มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนลาซาล  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยมีขนาดของความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและแปรผันในทิศทางเดียวกัน

คำสำคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ความผูกพันต่อองค์การ

 

Abstract

The objectives of this quantitative research were to study 1) the strategic human resource management of La Salle School, 2) the organizational commitment of the school’s teachers, and 3) the relationship between the strategic human resource management and the organizational commitment. The research population was 264 teachers at the La Salle School who were active in the academic year 2010. The research instrument used was a questionnaire.

The research results were as follows:

1.the strategic human resource management of the school was highly appropriate;

2.the teachers had a high organizational commitment to the school;

3.personnel recruitment, reward management, personnel development and personnel retainment had a moderately positive relationship with the teachers’ organizational commitment to the school at a level of statistical significance,  p = .01.

Keywords: Human Resource Management, Organizational Commitment

 

Downloads

How to Cite

ธัญน้อม ส. (2013). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 75–88. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5054

Issue

Section

Original Articles