พฤติกรรมและความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

Authors

  • นาวี ชื่นใจ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

พฤติกรรม, ความต้องการ, การท่องเที่ยวภายในประเทศ, จังหวัดศรีสะเกษ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 400 คน โดยวิธีการใช้ตารางเทียบขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607 - 610) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที(t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะใช้การทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least significant difference) จากผลการวิจัยพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.30 โดยมีช่วงอายุมากที่สุดคือช่วงอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15.30 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน มีจำนวนมากที่สุด ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.80 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเป็นเงิน 1,501 - 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.30

2. ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษมีพฤติกรรมต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในด้านรูปแบบของการเดินทางนิยมไปกับกลุ่มเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.00 ต้องการผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง จำนวนมากที่สุดคือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 มีความต้องการเที่ยวในประเทศ 1 – 2 ครั้งต่อปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.50 ต้องการเดินทาง 3 – 4 วันต่อครั้ง มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.30 นิยมเดินทางในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.00 และนิยมเดินทางในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.00

3. ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษมีความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในด้านการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ต้องการท่องเที่ยวชายทะเลและทำกิจกรรมชายหาด ค่าเฉลี่ย 4.15 ระดับความต้องการมาก ในด้านการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่ชมวัดที่สำคัญๆ เช่น วัดพระแก้ว วัดอรุณฯ วัดโพธิ์ฯ ค่าเฉลี่ย 3.94 ระดับความต้องการมาก และด้านการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตใหม่ๆ ค่าเฉลี่ย 4.11 ระดับความต้องการมาก สรุปได้ว่าประชาชนจังหวัดศรีสะเกษมีความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศระดับความต้องการมาก ค่าเฉลี่ย 3.90

4. ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีเพศ อายุ และรายได้ต่างกันมีความต้องการในการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่แตกต่างกัน

5. ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการในการท่องเที่ยวภายในประเทศแตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : พฤติกรรม ความต้องการ การท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดศรีสะเกษ

 

Abtract

The purpose of this research was to study the behaviors and needs of  the people in the Sisaket province towards domestic tourism. Krejcie & Morgan’s (1970) sample size table was used to select the sample of 400 people residing in the city district of the Sisaket province. A questionnaire was constructed and used as a tool for collecting data. Reliability, percentage, mean, standard deviation, t – test and one – way analysis of variance were the statistical methods used to analyze data.

The research revealed that:

1. 59.30% of the respondents in Sisaket province were female and 34.50% of their age range was between 26 – 35 years old. 15.30% of them were students and 44.80% earned the highest income per month under 10,000 baht. 30.30% of the respondents spent 1,501 - 3,000 baht each for travelling.

2. Concerning the respondents’ behavior of domestic tourism, 41.00% of them liked to travel with their friends and 16.80% of them preferred to have 10 travelers in each trip. 40.50% of the respondents liked to travel domestically one to two times per year and 49.30% of them liked to travel three to four days in each trip. 37.00% of the sample preferred to travel in April and May and 46.00% of them liked to travel on the weekend.

3. Concerning the respondents’ need of domestic tourism in natural places, most of them (\bar{x} =4.15) liked to travel to the sea to enjoy beach activities. The highest level of need in cultural-based tourism (\bar{x} = 3.94) was on visiting the important temples such as Wat Phra Kaew, Wat Arun and Wat Pho. The most need in special interest tourism (\bar{x} = 4.11) is for those who prefer travelling and relaxing during a home stay, living with local people to learn, and sharing experiences about lifestyles. It can be concluded that the majority of the people in Sisaket province (\bar{x} = 3.90) have a need for domestic tourism.

4. The people in Sisaket province with different genders, ages and monthly income did not have different needs in terms of domestic tourism.

5.  The people in Sisaket province with different careers had different needs in terms of domestic tourism at a statistically significant level of .05.

Keywords: behavior, need, domestic tourism, Sisaket province


Downloads

How to Cite

ชื่นใจ น., & พึ่งโพธิ์ทอง ก. (2013). พฤติกรรมและความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 51–60. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5051

Issue

Section

Original Articles