ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2553

Authors

  • นำพล ธนะเพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ความคิดเห็น, การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงความคิดเห็น ของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2553 จำนวน 400 คน ประกอบด้วย  นักเรียนชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 100 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า F (F – test)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนการสอน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.11) ด้านครูผู้สอน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.31) ด้านสถานที่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.08) ด้านวัสดุและอุปกรณ์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 3.94) และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.08) ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 ของนักเรียนแต่ละชั้นปี ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : ความคิดเห็น, การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

Abstract

The purpose of this research was to study the opinions of Chulachomklao Royal Military Academy army cadets towards physical education instruction in the 2010 academic year.  The sample consisted of 400 army cadets divided into 100 army cadets from each of the four years at Chulachomklao Royal Military Academy in the 2010 academic year. The instrument was a questionnaire constructed by the researcher with a reliability of .92. Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, means, standard deviation and F – test.

The results were as follows:

1. The opinions of Chulachomklao Royal Military Academy army cadets towards physical education instruction in 2010 in the overall aspects were at a high level with a mean of 4.10. Considering each aspect, it was found that the aspects of teaching and learning, instructors, venue, material and equipment as well as evaluation were at the high level with the means of 4.11, 4.31, 4.08, 3.94 and 4.08 respectively.

2. The opinions towards physical education instruction in 2010 of Chulachomklao Royal Military Academy army cadets studying in different years were not significantly different.

Keywords : Opinion, Physical Education Learning Management, Chulachomklao Royal Military Academy

 

Downloads

How to Cite

ธนะเพทย์ น. (2013). ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2553. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 39–50. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5049

Issue

Section

Original Articles