แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน

Authors

  • ฐากูร ปาละนันทน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • จารุวรรณ สกุลคู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สุชาดา สุธรรมรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

แรงจูงใจ, วิทยาลัยชุมชน, บุคลากร, การปฏิบัติงาน, motivation, community college, personnel, job

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยรวมและเป็นรายด้านใน  9 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสำเร็จในงาน ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และ 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยรวมและเป็นรายด้าน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสถานที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 19 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 574 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 63 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.940 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่

คำสำคัญ : แรงจูงใจ, วิทยาลัยชุมชน, บุคลากร, การปฏิบัติงาน

 

Abstract

The purposes of this research were twofold. The first was to study job motivation of community college personnel under the Higher Education Commission, Ministry of Education for the overall and each of the following nine aspects: organizational environment, work characteristics, administrators, personnel relationship, personnel welfare and benefits, achievements, job security, career advancement and recognition. The second was to compare job motivation for overall and each of the nine aspects concerning genders, ages, educational levels, positions, work experiences and job locations. The sample used in this research consisted of 574 community college personnel which was randomly selected from 19 campuses throughout the country. The instrument used for collecting data was a five point Likert - type rating scale of 63 items with an alpha reliability co-efficient .940. The data were analyzed using the frequency, percentage, and arithmetic means, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffe’s method.

The results were as follows:

1)  The job motivation for the overall aspect was at a high level. Considering each aspect, almost all aspects were at the high level, except the aspects of job security and career advancement which were at the moderate level.

2)  Males and females had a significant difference in job motivation at .05 levels in the overall aspect. When comparing each aspect, there were significant differences found among personnel from different age groups.

3)  There was no difference found among personnel from different age groups.

4)  Personnel with different educational levels had different job motivation levels, especially on the overall and on the aspect of administrators.

5) Personnel with different positions had significant differences on the aspect of recognition but there were not any differences on other aspects.

6) There were significant differences among personnel with different job experiences, especially on the aspect of welfare and benefit, achievement and on all aspects.

7) There were significant differences among personnel from various locations, especially on the aspects of organizational environment and career advancement, but there were not any significant differences on their overall motivation.

Keywords : motivation, community college, personnel, job

Downloads

How to Cite

ปาละนันทน์ ฐ., สกุลคู จ., & สุธรรมรักษ์ ส. (2013). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(2), 13–28. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5048

Issue

Section

Original Articles