แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมสวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง (SDIB) ปี พ.ศ. 2554-2559

Authors

  • พรรณี สวนเพลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

แผนกลยุทธ์, สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง, นวัตกรรมทางการศึกษา

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง “อินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้งนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย ระยะที่ 2” มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรม SDIB ปี พ.ศ. 2554-2559 โดยใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรม SDIB ปี พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งมีกลยุทธ์ระดับองค์ มี 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายการใช้ SDIB ไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย 2) บริหารจัดการระบบ SDIB ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) พัฒนาระบบ SDIB ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และ 4) การปรับปรุง SDIB ให้มีคุณภาพ กลยุทธ์ระดับแผนงานมี 6 กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศไทยมีความรู้และนำความรู้จาก SDIB ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้ 2) ผลิตเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยเพิ่มขึ้น 3) ผลักดันให้มีการบริหารระบบ SDIB ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 4) ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบ SDIB ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 5) ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาในระบบ SDIB ให้มีคุณภาพและน่าสนใจ และ 6) ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยมีโครงการและแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 15 โครงการ

คำสำคัญ: แผนกลยุทธ์  สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง   นวัตกรรมทางการศึกษา

 

Abstract

This paper was a part of the research study entitled “Internet Broadcasting: an Educational Innovation for Developing Teachers in Early Childhood Care Center All over Thailand: Phase 2”. The objective of this research was to develop the Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB) strategic plan in 2010-2015. In-depth-interviews were used to collect qualitative data and then analyzed by SWOT in order to develop the strategic plan. The SDIB strategic plan 2010-2015 at the corporate level included 1) increasing the number of users of SDIB at the Early Childhood Care Center; 2) managing SDIB systems more effectively; 3) developing SDIB systems to the high performance level, and 4) improving SDIB quality. Strategies at the operational level included 1) encouraging teachers to apply the knowledge gained from SDIB to teaching and learning processes; 2) developing contents in early childhood programs; 3) improving the SDIB management systems; 4) improving the SDIB system to reach high quality and efficiency; 5) improving the content quality in SDIB to make it attractive, and 6) maintaining SDIB equipment. There were 15 action plan projects in the overall strategic plan.

Keyword: Strategic Plan, Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB), Innovation Technology

Downloads

How to Cite

สวนเพลง พ. (2013). แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมสวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง (SDIB) ปี พ.ศ. 2554-2559. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 13–28. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5045

Issue

Section

Original Articles