งบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Authors

  • นพพร แพทย์รัตน์

Keywords:

งบการเงิน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงาน

Abstract

บทคัดย่อ

  งบการเงินเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งร่วมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดทำระบบบัญชีให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐและจัดทำงบการเงินในรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อนำมาวิเคราะห์ภาพรวมการเงินการคลังของประเทศ การจัดทำงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมการปกครองวาด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งงบการเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำจะประกอบด้วย 2 งบใหญ่ ๆ คือ (1) งบแสดงฐานการเงิน เป็นงบการเงินที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน หนี้สินและเงินสะสม และ (2) งบแสดงผลการดำเนินงาน เป็นงบการเงินที่นำเสนอข้อมูลรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยที่งบการเงินทั้งสองจะถูกนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ให้กับสาธารณะได้รับทราบ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำสำคัญ : งบการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน

 

Abstract

One of the tools representing a successfully operated organization of either government

or private agencies is Financial Statements. The Local Administration is a government

agency whose responsibilities play an important role in developing local communities. Consequently,

they have duties to prepare their financial statements in accordance with the rules,

accounting policies set forth by the government and also financial statements format set by

the Ministry of Finance, mainly for integrated analysis. The Local Administrationûs financial

statements consist of : (1) Statement of Financial Position which represents assets, liabilities

and equity (2) Statement of Financial operation is represents Local Administrationûs receipt

and payment in relevance to government fiscal calendar (October 1st to September 30th).

Every year, Financial Statements will be distributed to all publicly, mainly to inform people in

order to encourage the locals, involvement, participation as well as monitoring the work of

the Local Administration.

Keywords: Financial Statements, Local Administration, Statement of Financial Position,

Statement of Financial Operation

Downloads

How to Cite

แพทย์รัตน์ น. (2013). งบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(1), 239–249. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29338

Issue

Section

Review Articles