ปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาคนหูหนวกสมาคมกีฬาจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30

Authors

  • ชนินันท์ แย้มขวัญยืน

Keywords:

ปัญหาการเตรียมทีม, นักกีฬาคนหูหนวก, การแข่งขันกีฬาคนพิการ

Abstract

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ (1) เพื่อศึกษาปัญหาการเตรียมนักกีฬาคนหูหนวกของสมาคมกีฬาจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการเตรียมนักกีฬาคนหูหนวก สมาคมกีฬาจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างเจ้าหน้าที่ทีมกับนักกีฬา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทีม 60 คน และนักกีฬา 124 คน ของทีมนักกีฬาคนหูหนวก สมาคมกีฬาจังหวัด ที่ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 30 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป หาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) กำหนดความมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

  ผลการวิจัย พบว่า

  1.  ปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาคนหูหนวกสามคมกีฬาจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 อยู่ในระดับปานกลาง

  2.  ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาคนหูหนวก สมาคมกีฬาจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 พบว่า เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาที่มีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านผู้ฝึกสอน ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา และด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ปัญหาการเตรียมทีม นักกีฬาคนหูหนวก การแข่งขันกีฬาคนพิการ


 

Abstract

This research study investigated and compared problems encountered by the

Provincial Sports Association in preparing deaf athletes for participation in the 30th National

Disability Sports Competition. Participants consisted of 60 team personnel and 124 deaf

athletes from the Provincial Sports Association who were trained to participate in the

30th National Disability Sports Competition. A questionnaire with the reliability of 0.91

was distributed to the respondents. Data analysis applied a computerized program using

percentage, mean, standard deviation and t-test.

Research findings were as follows:

1) The problems in preparing the Provincial Sports Association deaf athletes for the

30th National Disability Sports Competition were at moderate levels.

2) When comparing the levels of problems in the preparation of the team personnel

and athletes, it was statistically significant at the level of .05 except for the aspects of

coaches, athlete selections, and location and equipment for training.

Keyword: Problems in the Preparation, Association Deaf Athletes, Disability Sports Competition.

Downloads

How to Cite

แย้มขวัญยืน ช. (2013). ปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาคนหูหนวกสมาคมกีฬาจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(1), 125–145. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29329

Issue

Section

Original Articles