ปัญหามาตรการบังคับทางปกครองในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Authors

  • ศิริชัย วิชชุวัชรากร

Keywords:

มาตรการบังคับทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Abstract

บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องนี้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายของแต่ประเทศและกฎหมายไทย รวมทั้ง คำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำพิพากษาศาลฎีกา ความเห็นคณะกรรมกากฤษฎีกาและความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 มิได้กำหนดของเขตของการอนุโลมในการนำวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าจะนำวิธีการยึดการอายัด และการขายทอตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้เพียงใดและไม่มีระเบียบกลางว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ รวมถึงขากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้มาตรการบังคับปกครองโดยตรง


 

ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) to investigate problems of administrative

enforcement measure for the liability of officers in tort; and 2) to look for problem solutions

in administrative enforcement measure in the case of liability of officer in tort. The study

employed documentation by studying three areas regarding: 1) the principles of liability of

officer in tort and administrative enforcement measures in foreign laws and Thai laws,

2) Supreme Administrative Courtûs orders, the Supreme Courtûs judgment, the Council of

Stateûs opinions, and 3) the Administrative Procedure Commissionûs opinions. Findings

indicated that: 1) Section 57 of Administrative Procedure Act 1991 (B.E. 2539) did not define

the scope for applying mutatis mutandis, and this led to problems when the law was to

applied for a seizure or confiscation, and an auction under the civil procedure code related

to the administrative enforcement measure; 2) there was no common rule for all stateûs

administrative enforcement; and 3) lastly, there were no special departments and officers that

had expertise to deal with the administrative enforcement.

Keywords : Administrative Enforcement Measure, Liability of Officer in Tort

Downloads

How to Cite

วิชชุวัชรากร ศ. (2013). ปัญหามาตรการบังคับทางปกครองในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(1), 107–124. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29327

Issue

Section

Original Articles