ความต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ผ่านช่องทางการสื่อสารของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Authors

  • ณรังษี จ้อยเจนสินธุ์ และกัลยพัชร ภู่สาระ

Keywords:

ข้อมูลข่าวสาร, ช่องทางการสื่อสาร, การติดต่อสื่อสารในองค์กร

Abstract

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการได้รับทราบข้อมูลข่างสารเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำแนกตามประเภทกลุ่มการปฏิบัติงานคือ กลุ่มคนงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 348 คน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามความต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของครอนบาคเท่ากับ 0.8975 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-Square)

  ผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-50 ปี, ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปฏิบัติงานในกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดหน่วยงานภายในภาควิชา และระยะเวลาปฏิบัติราชกา 5 ปีขึ้นไปความต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 อันดับแรก

 

 

Abstract

The purposes of this research were 1) to investigate needs of supporting personnel

through the departmentûs communication channel in Faculty of Medicine Ramathibodi

Hospital, and 2) to compare the information gained concerning types of working groups

including workers, officers, and special professions. The sample consisted of 348 department

supporting personnel in the Faculty. The research employed a survey method design. A set

of questionnaire with Cronbach alpha reliability coefficient of 0.89 was distributed to the

respondents. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard

deviation and chi-square test of the relationship.

The results showed that firstly the majority of supporting personnel participating

in this study were female, with aged from 31 to 50, having lower than bachelorûs degrees;

and most of them were office staffs in the departments with more than 5 years working

experience. Secondly, the findings revealed the top five information channels needs

of the respondents were: 1) circulated documents, 2) e-mailing, 3) departmentûs website,

4) telephoning, and 5) department bulletin boards. Moreover, when comparing the first

three channels of each type in the working groups, it indicated that the working groupûs

preferences were: 1) circulated documents, 2) departmentûs bulletin boards, and 3) unit

meeting while the officer group preferred: 1) circulated documents, 2) e-mailing, and

3) departmentûs website; and lastly the special professions groupûs preferences were:

1) circulated documents, 2) departmentûs website, and 3) telephoning. In summary, all

working groups needed information via circulated documents the most.

Finally, the results of hypothesis testing showed that it was statistically significant at

the level of 0.05 regarding the information required by the respondents. They were e-mailing,

department’s website, supporting meetings, minutes of a meeting, faxes, and short-notes.

However, it was not significant concerning circulated documents, telephoning, department

bulletin boards, and unit meeting.

Keywords: Information, Communication channel, Organizational communication

Downloads

How to Cite

และกัลยพัชร ภู่สาระ ณ. จ. (2013). ความต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ผ่านช่องทางการสื่อสารของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(1), 79–96. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29323

Issue

Section

Original Articles