ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติก ในการแข่งชันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

Authors

  • สมชาย คันโททอง

Keywords:

State Anxiety

Abstract

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬายิมนาสติกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จำนวน 120 คน แยกเป็นนักกีฬายิมนาสติกชาย จำนวน 39 คน และนักกีฬายิมนาสติกหญิง จำนวน 81 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposively Selected) การวิจัยในครั้นนี้ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ (Revised Competitive Sport Anxlety Inventory – 2 (CASI – 2R) (Cox; Martens ; & Russell. 2003) มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 70-80 เพื่อวัดความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติก ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าที่ (t-test)

  ผลการวิจัยพบว่า

  1.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณ์ ในนักกีฬายิมนาสติกชายที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 39 ด้านความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) อยู่ในระดับปานกลาง (= 22.58) ในด้านความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive Anxiety) อยู่ใน ระดับปานกลาง (= 23.55) และในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) อยู่ในระดับปานกลาง (= 27.42) และนักกีฬายิมนาสติกหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 39 ด้านความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxlety) อยู่ในระดับปานกลาง (= 21.12) ด้านความวิตกกังวนทางจิต (Cognitive Anxlety) อยู่ในระดับปานกลาง (= 23.03) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)  อยู่ในระดับปานกลาง (= 26.40)

 

Abstract

The purpose of this study was to investigate and compare the state anxiety of

gymnastic athletes in the 39th National Games. Subjects were 120 gymnastic athletes in the

39th National Games comprising 31 male and 81 female selected by random purposive

sampling technique. In this study, the researcher applied Revised Competitive Sport Anxiety

Inventory - 2 (CSAI - 2R) (Cox; Martens; & Russell. 2003) to measure the state anxiety of the

gymnastic athletes. The validity of the test was between .70 - .80. Mean, standard deviation,

and t - test were used to analyze the data.

The research results were as follows:

1. The state anxiety of male gymnastic athletes was at average level with the mean

scores of 22.58 for somatic anxiety, 23.55 for cognitive anxiety, and 27.42 for self-confidence.

The same result was found for female gymnastic athletes. The mean scores of somatic

anxiety, cognitive anxiety and self-confidence were 21.12, 23.03 and 26.40 respectively.

2. The state anxiety of gymnastic athlete team was at average level with the

mean scores of 21.01 for somatic anxiety, 23.04 for cognitive anxiety, and 26.09 for

self-confidence. The same result was found for individual gymnastic athlete. The mean

scores of somatic anxiety, cognitive anxiety and self-confidence were 22.44, 23.41 and 26.10

respectively.

3. The state anxiety of gymnastic athletes who had less than 4-year experiences

was at average level with the mean scores of 20.42 for somatic anxiety, 22.50 for cognitive

anxiety, and 27.92 for self - confidence. The same result was found for those who had more

than 4-year experiences. The mean scores of somatic anxiety, cognitive anxiety and

self-confidence were 221.12, 23.03 and 26.40 respectively.

4. There were no significant differences in state anxiety between male and female

gymnastic athletes in the 39th National Games.

5. There were no significant differences in state anxiety of gymnastic athletes in

different types of competition.

6. There were no significant differences in state anxiety of gymnastic athletes who

had different experiences.

Keyword : State Anxiety

Downloads

How to Cite

คันโททอง ส. (2013). ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติก ในการแข่งชันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(1), 31–44. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29318

Issue

Section

Original Articles