ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นสามัญกรณี ศึกษาบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) (ปตท.สผ.)

Authors

  • เรวัต ขันธพร

Keywords:

ส่วนชดเชยความเสี่ยง, ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค, หุ้นสามัญ ปตท.สผ.

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นสามัญ กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแบบรายเดือน ตั้งแต่ ม.ค. 2548 ถึง ธ.ค. 2553 รวมทั้งสิ้น 72 เดือน ทั้งนี้ทำการทดสอบข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น ทดสอบความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละช่วงเวลา ทดสอบคำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล ก่อนการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีอัตถดถอย-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลการวิเคราะห์ พบว่าง MA (141) เป็นวิธีการประมาณค่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นสามัย ปตท.สผ. ที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ศึกษา ตามทฤษฏีประสิทธิภาพตลาด (Fama.1970) สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับกลางและตัวแปรอัตราการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจมีผลต่อส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นสามัญ ปตท.สผ. ดังต่อไปนี้ ราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงรายได้ของบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปย้อนหลัง 1 เดือนสะท้อนระดับเงินเฟ้อ ดัชนีฟ้องเศรษฐกิจและย้อนหลัง 1 เดือนสะท้อนความมั่นคั่งประชาชาติ และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาสะท้อนเสถียรภาพภายนอกประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับส่วนชดเชยความเสี่ยงหุ้นสามัญ ปตท.สผ. ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสะท้อนการดำเนินนโยบายการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าคลาดเคลื่อนย้อนหลังในเดือนที่ 4 อาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นสามัญปตท.สผ.

คำสำคัญ: ส่วนชดเชยความเสี่ยง, ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค, หุ้นสามัญ ปตท.สผ.

 

Abstract

This research aimed to investigate macroeconomic factors affecting risk premium of the common stock of the PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). The multiple regression equation was used to analyze 72 monthly secondary data collected from January 2005 to December 2010. Data was also analyzed by using primary statistics testing, autocorrelation testing, stationary testing and autoregressive moving average estimation. The result revealed that the MA (|4|) method was the appropriate estimation model and the Stock Exchange of Thailand was semi-strong-form efficient. The economic factors that affected the risk premium of the PTTEP common stock were as follows: world petroleum price was a proxy of PTTEP revenue; the average consumer index in the previous month was a proxy of inflation; the coincident economic indicator and the indicator from the previous month were proxies of wealth of nations, and exchange rate was a proxy of the external stability. All of the mentioned factors had positive explanatory power on risk premium of PTTEP common stock. However, the government bond yield which was a proxy of monetary policy had negative explanatory power on risk premium of PTTEP common stock. The error in the fourth month might be a result of rapid movement of risk remium of PTTEP common stock.

Keywords: Risk Premium, Macroeconomic Factors, PTTEP Common Stock

Downloads

How to Cite

ขันธพร เ. (2013). ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นสามัญกรณี ศึกษาบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) (ปตท.สผ.). Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(1), 17–30. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29317

Issue

Section

Original Articles