มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวัดและประเมินทางการศึกษา

Authors

  • ศิริชัย กาญจนวาสี

Keywords:

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนการวัดและประเมินโมเดลการวัดและประเมิน, ทฤษฎีการวัดและประเมิน

Abstract

บทคัดย่อ

การวัดและประเมินเป็นศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งในวิชาชีพทางการศึกษามาอย่างยาวนาน  อย่างไรก็ตาม การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวัดและประเมินทางการศึกษา ก่อให้เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอยู่หลายประการ  ความเข้าใจผิดในบางอย่างย่อมเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการทางการวัดและประเมิน ทำให้ได้ผลหรือสารสนเทศ ที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นปัญหาต่อการตัดสินใจและการพัฒนาทางการศึกษา มโนทัศน์คลาดเคลื่อนที่สำคัญเกิดขึ้นทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความหมาย โมเดล และทฤษฎี

คำสำคัญ: มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนการวัดและประเมินโมเดลการวัดและประเมิน ทฤษฎีการวัดและประเมิน


Abstract

Measurement and evaluation have been developed in the field of education for a long time.  However, practicing measurement and evaluation induce misconception in many way.  Misconceptions cause misconduct, misinterpretation, and misuse of the results.  Misconceptions in educational measurement and evaluation occurred at three levels: meaning level, model level, and theory level. 

Keyword : Misconceptions in Educational, Measurement and Evaluation, Measurement and Evaluation Models,  Measurement and Evaluation Theory

Downloads

How to Cite

กาญจนวาสี ศ. (2015). มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวัดและประเมินทางการศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(2), 273–282. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29313

Issue

Section

Original Articles