การพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน

Authors

  • เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ, สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย

Keywords:

โมเดลการวัดเครื่องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ

Abstract

บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดและตรวจสอบโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเป็นโมเดลการวัดแบบองค์ประกอบเดียวประกอบด้วย การคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล  โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์เท่ากับ 3.750ระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ0.441ที่องศาอิสระเท่ากับ 4 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเท่ากับ0.991 และ  ค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือเท่ากับ0.142 2) แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียนมีความตรงตามเนื้อหาจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิรอบที่ 1 จำนวน 6 ท่าน รอบที่ 2 จำนวน 2 ท่านโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50–1.00 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.32-0.78 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.76 และมีค่าความเที่ยงจากการประมาณค่าด้วยสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.386-0.735

คำสำคัญ: โมเดลการวัดเครื่องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ

 

Abstract

  This research aimed to 1) develop the measurement model and the instrument measuring the integrative critical thinking skills for students (ICTSs), 2) construct and  validatethe instruments for measuring of the ICTSs for students. The sample consisted of 188 grade 5 students. The research instrument was the student’s integrative critical thinking ability test. According to the study, it was found that: 1) the measurement model of the integrative critical thinking skills was one factor measurement model, which was consisted of indicators in consecutive loading factors from analytical thinking, decision making, creative thinking, reasonable thinking and reflective thinking, respectively. The validation model was best-fitted with a chi-square of 3.750, p =0.441, df = 4, GFI = 0.991and RMR = 0.142; 2) the developed test measuring student’s integrative critical thinking ability had content validity assessing by 6 experts in the first trial and 2 experts in the second trial, item objective congruence indices ranging from 0.50-1.00, difficulty indices ranging from 0.32-0.78, discrimination indices ranging from 0.27-0.76, satisfactory reliability estimating by Cronbach’s alpha coefficient from 0.386-0.735

 

Keywords: Measurement Model, Instrument Measuring Skills, Integrative Critical Thinking Skills

Downloads

How to Cite

สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย เ. ก. (2015). การพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(2), 107–124. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29299

Issue

Section

Original Articles