การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา

Authors

  • พรเพ็ญ ไตรพงษ์

Downloads

How to Cite

ไตรพงษ์ พ. (2015). การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 277–284. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29269