การประเมินโครงการด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

Authors

  • ชนะศึก นิชานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม(Social Network Analysis : SNA) เป็นวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรเกิดความร่วมมือ  การแลก  เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจะทำให้สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้นำที่สำคัญของความร่วมมือในองค์กร ซึ่งทำให้รู้แหล่ง ต้นตอที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนหลักขององค์กรสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ในกระบวนการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมนั้น การติดตามผลและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมจะสามารถช่วยให้ทุกฝ่ายในองค์กรเห็นศักยภาพและข้อจำกัดของตนเอง และพยายามแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และยินยอมพร้อมใจที่จะแสดงความจริงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันขององค์กร

  บทความนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อแนะนำวิธีการประยุกต์การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมมาใช้ในการประเมินโครงการ ในการนำเสนอบทความประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลักๆ โดยส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความหมายของเครือข่ายทางสังคม ส่วนที่สอง ที่สองจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย ความสัมพันธ์ เครือข่าย วิธีการวิเคราะห์เครือข่าย และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายในบริบทของการประเมินโครงการ ส่วนที่สามจะกล่าวถึงข้อจำกัดในประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ส่วนที่สี่จะเกี่ยวกับ จริยธรรมของ  การประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ส่วนที่ถัดไปจะเป็นตัวอย่างงานประเมินที่ใช้  การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม  และส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุปการประเมินโครงการด้วยวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

Downloads

How to Cite

นิชานนท์ ช. (2015). การประเมินโครงการด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 263–276. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29267

Issue

Section

Review Articles