องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ในสังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Authors

  • เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์, ชวนชม ชินะตังกูร, เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ และสุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์

Keywords:

ภาวะผู้นำทางวิชาการ, โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการ และตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในสังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากความคิดเห็นของบุคลากรด้านวิชาการ โดยทำการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางวิชาการร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิชาการจำนวน 10 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

  ผลการวิจัย พบว่า

1.  องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในสังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาวิชาชีพครู  2) การกำหนดเป้าหมายและสร้างความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน  3) การกำกับติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน 4) การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน5) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การตรวจความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและนิยามตัวแปรในแต่ละข้อ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) พบว่า ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity Index : CVI) มีค่าเท่ากับ 0.856 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าตัวแปรที่ได้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในสังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา

 

Abstract

The aims of this research are 1) to study academic leadership component of the administrators in demonstration elementary school of Rajabhat Institute University and 2) to investigate the consistency of the academic leadership component structure of the administrators in demonstration elementary school of Rajabhat Institute University with empirical data from the opinions of people.Concepts, theories, and research related of academic leadership were analyzed. The sample is ten experts and luminaries of academic administration. Research tool is structured in-depth interviews.

  The results show that

1.  Academic leadership of the administrators in demonstration elementary school  of Rajabhat Institute University consists of six components: 1) teacher profession development 2) goal formulation and understanding of goal 3) monitoring and reflection of teaching4) development of school environment and learning culture 5)Maintaining good relationships between teachers, students, parents and the community 6) using information technology

2. The content validity of item-objective congruence index (IOC) of  questions and definitions of vairables is 0.856. Therefore, the experts and luminaries have comment that the variables from the study are consistent and appropriate to the academic leadership component structure of the administrators in demonstration elementary school of Rajabhat Institute University.

Keywords: Academic Leadership, Primary Demonstration School 

Downloads

How to Cite

เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ และสุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ เ. ภ. ช. ช. (2015). องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ในสังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 225–240. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29265

Issue

Section

Original Articles