การพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน, นาตยา ปิลันธนานนท์ และ สมถวิล ธนะโสภณ

Keywords:

ระบบบริหารจัดการวิชาการ, โครงสร้างองค์กร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์รูปแบบระบบบริหารจัดการวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ และสิงคโปร์2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ3) พัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 25 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบระบบบริหารจัดการวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศกลุ่มตัวอย่างและประเทศไทยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่คล้ายคลึงกัน แต่การกำหนดขอบข่ายและภารกิจแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างองค์กร จัดขอบข่ายและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาจากกระบวนการทำงานที่ทุกขั้นตอนควรจะอยู่ภายใต้สำนักเดียวกัน  ลดความซ้ำซ้อนของงาน และคุณภาพที่ส่งผลถึงผู้เรียน จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับโครงสร้างองค์กรปรับใหม่ และการนำไปใช้ควรมีการเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

คำสำคัญ ระบบบริหารจัดการวิชาการ โครงสร้างองค์กร

 

Abstract

The purpose of this research was to develop the academic management system model for Basic Education of Office of the Basic Education Commission. The research procedures were: 1) synthesis the academic management system models in the United States of America, New Zealand, Australia, England and Singapore, 2) investigate experts’ opinion and  3) develop an appropriate model of academic management system for Basic Education of Office of the Basic Education Commission.

 The samples were twenty five high ranking executives and academic officials of Office of the Basic Education Commission, directors and the heads of supervisors of the Education Service Area Offices. The instrument in this research was the questionnaire of validating the appropriateness of model. The result of the research showed that the model of Office of the Basic Education Commission of Thailand and the foreign academic management system models were similar, however scopes of job description were different. The researcher designed the new model by considering of  working process, reducibility  repetition of work, and learner qualities. The experts agreed with the new model. For the propose model, the Office of the Basic Education Commission should investigate and prepare for avoiding problems.

Key words : academic management system, structure of organization

Downloads

How to Cite

นาตยา ปิลันธนานนท์ และ สมถวิล ธนะโสภณ น. แ. (2015). การพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 195–210. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29263

Issue

Section

Original Articles