วารสารหลักสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

Authors

  • บรรพต พิจิตรกำเนิด

Keywords:

วารสารหลัก, การวิเคราะห์การอ้างอิง, บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวารสารหลักสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากการใช้วารสารของผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การให้บริการวารสารของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล และการอ้างอิงวารสารหลักสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วารสารสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ บรรณารักษ์ และการวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

คำสำคัญ: วารสารหลัก การวิเคราะห์การอ้างอิง บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์


Abstract

This research aimed tostudyLibrary and Information Science (LIS) core journals from experts used, librarians served, and journal citation analysis. Researcher found that their’s opinionsand journal citation about LIS core journal were positive correlation with statistically significance at the 0.05.

Keywords: Journal,Core Journal, Library Science, Information Science

Downloads

How to Cite

พิจิตรกำเนิด บ. (2015). วารสารหลักสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 179–194. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29262

Issue

Section

Original Articles