การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

Authors

  • ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์

Keywords:

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง, การจัดการความรู้, องค์การแห่งเรียนรู้, การประกันคุณภาพการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural relationship) ของตัวแปรหลายตัว ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ในระดับดีมาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (structural equation modeling: SEM)

ผลการวิจัยแสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปร การประกันคุณภาพการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08,  3.87 และ 3.67 ตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อกัน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์เท่ากับ 1.32 ที่องศาอิสระเท่ากับ 35 ค่า p เท่ากับ 0.095 ดัชนี GFI เท่ากับ .97 ดัชนี AGFI เท่ากับ .94 ดัชนี CFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR เท่ากับ.018 และค่า  RMSEA เท่ากับ.035 ตัวแปรในโมเดล สามารถร่วมกันทำนายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 73 ซึ่งอธิบายได้ว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .89  และส่งผลทางอ้อมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .53 และส่งผลโดยรวมทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .85 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .60  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย

คำสำคัญ : ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง, การจัดการความรู้, องค์การแห่งเรียนรู้, การประกันคุณภาพการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา


Abstract

 

The main objectives of research were : 1) to study states of Knowledge Management, being the Learning Organization and Quality Assurance of Higher Education Institutions in Thailand. and 2) to study of the relationship between Knowledge Management and Learning Organization which effected to Quality Assurance. This research used Quantitative Research techniques on aspect of StructuralRelationship Studies of several variables on the Quality Assurance of Higher Education Institutions. The samples were Higher Education institutes which were at theexcellent level evaluated by the Officer of Standards and Quality Assessment (Public Organization) in the 2nd round (in 2006-2010). Data analysis by structural equation modeling.

The results of the study was found that an average scores Latent Variable factors were high level, which included; Knowledge Management, Learning Organization and Quality Assurance for Higher Education. The average scores were 4.08, 3.87and 3.67 respectively.

The structural equation modeling, which included; Knowledge Management, Learning Organization and Quality Assurance for Higher Education most direct and indirect positive effects. Model validation measures were found to be: c2=46.36, df= 35, p-value = .095  ; Relative χ2 = 1.32; GFI = .97;  AGFI = .94;  RMR = .011;  SRMR= .018; RMSEA = .035; P-Value for Test of Close Fit = 0.83;  NFI = .99; IFI= 1.00; CFI = 1.00; CN = 334.55. The variables in the model accounted for 73 percent of the variance of Knowledge Management, Learning Organization and Quality Assurance for Higher Education. It can be descriped by a statistically significant direct positive effect on Knowledge Management, Learning Organization and Quality Assurance for Higher Education (.85). Variables Knowledge Management having a statistically significant direct positive effect on Learning Organization (.89) indirect positive effect on Quality Assurance for Higher Education (.53). And Variables Learning Organization direct positive effect on Quality Assurance for Higher Education (.60). Learning Organization was interaction between Knowledge Management and Quality Assurance for Higher Education. Thehypothesis was accepted.

Keyword  : The Structural relationship model, Learning Organization, Knowledge  Management ,Quality Assurance for Higher Education

Downloads

How to Cite

วชิรปัญญาพงศ์ ศ. (2015). การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 141–158. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29260

Issue

Section

Original Articles