การบริหารจัดการศิลปินในธุรกิจดนตรี โดยกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Authors

  • กดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์, ดร.สุรพิชญ์ พรหมสิท

Keywords:

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการศิลปิน, ธุรกิจดนตรี, การบริหารจัดการพนักงานดาวเด่น

Abstract

บทคัดย่อ

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศิลปินในธุรกิจดนตรีโดยกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1.) เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการศิลปิน  2.) เพื่อศึกษากระบวนการ  การจัดการศิลปินกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในค่ายเพลง  3.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของศิลปินเพื่อสนองตอบความต้องการของศิลปิน  4.) เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการศิลปินโดย กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5.)เพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินในธุรกิจดนตรีโดยกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์  6.) เพื่อสร้างความมั่นใจในกลยุทธ์ที่ใช้จากผู้เชี่ยวชาญ  โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัย แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สำหรับสถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานและค้นหาตัวแบบกลยุทธ์นั้น ได้เลือกการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผลวิจัยพบว่า สภาพและความคิดเห็นของการสำรวจของศิลปินพบว่า ในประเด็นคำถามของทุกปัจจัยนั้น ศิลปินยังคงต้องการกระบวนการในการบริหารจัดการศิลปินทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกอย่างมีระบบมีการจูงใจที่ดีเพื่อ เกิดความพึงพอใจ และสร้างความภักดีแก่องค์กร ค่ายเพลงต่อไป และ  จากการสำรวจกระบวนการ เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีของศิลปิน ต่อค่ายเพลงนั้นจากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหาร และการจัดการของศิลปิน พบว่าในแต่ละค่ายเพลงยังไม่เคยมีการทำการบริหารจัดการศิลปินโดย กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ในการบริหารจัดการศิลปินอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม การนำเสนอตัวแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินในธุรกิจดนตรีโดยกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้บริหารค่ายเพลง และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) ซึ่งได้ผลการวิจัยและนำเสนอเป็น กลยุทธ์ที่เรียกว่า “CORD”  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศิลปิน เพื่อให้เกิดความ  พึงพอใจ และความภักดีต่อองค์กรค่ายเพลง โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์ โดยประกอบไปด้วย C – Strategy (Customized Career Development)   การพัฒนาการต่อยอดในความก้าวหน้าของอาชีพการงานในค่ายเพลง ให้มีความมั่นคงต่อศิลปิน  O – Strategy (Organic Music Label) การจัดการโครงสร้างองค์กรค่ายเพลงให้มีการบริหารแบบ บรูณาการ R – Strategy (Reliable Welfare) กลยุทธ์การจูงใจอันเนื่องมาจากค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมหนึ่งปัจจัยในการสร้างความจงรักภักดีของศิลปินต่อองค์กรค่ายเพลง D – Strategy (Well Design) การพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถของศิลปินรวมถึงการบริหารภาพลักษณ์ของศิลปินเช่นกัน

ความสำคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารจัดการศิลปิน  ธุรกิจดนตรี การบริหารจัดการพนักงานดาวเด่น


Abstract

  The research on Human Resource Strategy for Artist Management in Music Business is aimed to study the current situation, proceedings of artist management with regard to Human resource Strategy and record label as well as the artists’ satisfaction in order to fulfill their requirement; to analyze key success factors for artist management by using an internal strategy; to determine Human resource Strategy for artists in music business; to initiate trust in the strategy applied by experts. The applied methodology is a combination of qualitative and quantitative researches. In this regard, factor analysis is chosen as a referred statistic for the examination of assumptions and the discovery of strategic models. The research outcome found that systematic and persuasive proceedings for artist management are required by artist both inside and outside organization in order to satisfy organization and create loyalty towards record label. It also found that, through an in-depth interview of executives regarding artist management, each record label has never undertaken internal marketing in concrete manner. According to strategic models of abovementioned study resulting from in-depth interview of executives and exploratory factor analysis (EFA), the research outcome is presented in form of “CORD” which is considered as strategy for artist management in order to satisfy and create loyalty towards record label by using Human resource Strategy as a strategic driver. C – Strategy (Customized Career Development) is a career for artist from musician grow up to management, O – Strategy (Organic Music Label) Integrated job in Organization management, R – Strategy (Reliable Welfare) Satisfaction Strategy and  D – Strategy (Well Design) Strategic of Image Personal Branding and Develop Competency. 

Key word: Human Resource Management, Artist Management, Music Business, Talent Management 

Downloads

How to Cite

ดร.สุรพิชญ์ พรหมสิท ก. ร. (2015). การบริหารจัดการศิลปินในธุรกิจดนตรี โดยกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 107–122. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29258

Issue

Section

Original Articles