ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Authors

  • อารีย์รัตน์ อภัยรัตน์

Keywords:

องค์กรแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Abstract

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติเพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารในภาพรวม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติเพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร จำแนกตามเพศ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหาร จำนวน 306 คน จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า และค่าสถิติที

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติเพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือด้านวิสัยทัศน์ร่วม  รองลงมาคือด้านแบบแผนความคิดอ่าน  ด้านความรอบรู้แห่งตน  ด้านการเรียนรู้แบบทีม และระดับการปฏิบัติน้อยสุดคือด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 2) ผู้บริหารเพศชายและผู้บริหารเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติเพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติทุกด้าน 3) ผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติเพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติเพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001

 

คำสำคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนมาตรฐานสากลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 

 

Abstract

 

  The purposes of this research were: 1) to study the overall level of learning organization management of World-Class Standard Schools Secondary Education Service Area in Bangkok  2) to compare the level of learning organization management of World-Class Standard Schools Secondary Education Service Area  in Bangkok according to the opinions of administrators due to their gender, level of educations, and working experience. The research involved 306 administrators’ using simple random sampling. A survey method was conducted using questionnaires of 5 rating scale containing 60 questions with 0.95 alpha-coefficient reliability. The data were analyzed by percentage , mean, standard deviation and t-test.

  The research findings were as follow 1) the overall level of learning organization management of World-Class Standard Schools Secondary Education Service Area  in Bangkok according to the opinions of administrators were high 2) the opinions of male and female administrators concerning the level of learning organization management were no significant. 3) the opinions of  administrators with a higher degree of education and lower degree of education concerning the level of learning organization management were significantly different  at .05. 4) the opinions of  administrators with working experience of more than 10 years and working experience of less than 10 years concerning the level of learning organization management were  significantly different at .001.

Keyword : Learning Organization , World-Class Standard Schools, Secondary Education Service Area

Downloads

How to Cite

อภัยรัตน์ อ. (2015). ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 93–106. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29257

Issue

Section

Original Articles