การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน

Authors

  • ฐิติยา เนตรวงษ์

Keywords:

เหตุผลเชิงจริยธรรม, การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบ, โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมก่อนและหลังการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นจำแนกตามเพศ และเกรดเฉลี่ยที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานรายวิชาการบูรณาการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบูรณาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 49 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินเหตุผลเชิงจริยธรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1)  การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน สามารถพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนได้  2)  เหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่ 5 (ยึดหลักสัญญาประชาคม ยึดหลักความถูกต้อง)  และ3)  ภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 4) เปรียบเทียบความคิดเห็นจำแนกตามเพศ และเกรดเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : เหตุผลเชิงจริยธรรม  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบ โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน

 

 

 

 

Abstract

The objectives of this research were: to develop moral reasoning, to compare students’ moral reasoning before and after teaching and  to examine student’s opinions towards teaching using the utilizing group investigation cooperative learning and a virtuous project in Information Integration for students in the program of Information Technology, Suan Dusit Rajabhat University. The samples of this study consisted of 49 undergraduate students of Information Technology, registered in the Information Integration Course of the 2012 academic year. The research instruments were the questionnaires toward for moral reasoning, a learning achievement test and  a student’s opinion questionnaire  teaching  using the utilizing group investigation cooperative learning and a virtuous project. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test dependent. The results of the study were as follows : 1) moral reasoning and learning achievement could  be developed by teaching using  the utilizing group investigation cooperative learning and a virtuous project  2)  moral reasoning of experimental group after  the treatment  was at the fifth level (Social-contract legalistic orientation) and 3) overall, the students’ opinions expressed  their satisfaction with  teaching  using the utilizing group investigation cooperative learning and a virtuous project at the high level. 4) there was no significant of difference opinions with genders and grade point average different at the 0.05.

Keywords : moral reasoning, group investigation cooperative learning , virtuous project base

Downloads

How to Cite

เนตรวงษ์ ฐ. (2015). การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(3), 67–80. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29255

Issue

Section

Original Articles