การรับรู้ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมกับความภักดีในตราของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

Authors

  • พัฒนพงษ์ นาชัยลาน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   ความภักดีในตราองค์กรของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมกับความภักดีในองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน 400  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  ใช้ค่าสถิติ    t –test และ one-way ANOVA ทดสอบความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1)  ลูกค้ารับรู้ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในระดับ ดี 2)  ลูกค้ามีความภักดีในตราองค์กรของธนาคารในระดับ ดี และ 3) การรับรู้ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

คำสำคัญ: ภาพลักษณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคาร


Abstract

The objectives of this research were to study 1) customer perception of the Corporate Social Responsibilities (CSR) of the Siam Commercial Bank (SCB), 2) customer loyalty to SCB, and 3) the relationship between CSR perception and loyalty among the customers. The samples were 400 SCB customers in Bangkok. Data was collected through a questionnaire. The statistical methods used in data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The research results are as follows: 

1. Customer opinion towards the overall CSR image was at a high level. 

2. Brand loyalty among customers was at a high level. 

3. The overall perception on CSR significantly correlated to customer’s brand loyalty (p =.01).

Keywords: image,  customer perception, Corporate Social Responsibilities (CSR),  bank

Downloads

How to Cite

นาชัยลาน พ. (2015). การรับรู้ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมกับความภักดีในตราของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน). Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(1), 223–238. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29243

Issue

Section

Original Articles