การเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลในการเรียนการสอนโดยใช้หลักการทางปรัชญา

Authors

  • ดวงดาว กีรติกานนท์

Keywords:

การเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผล, หลักการทางปรัชญา, การใช้เหตุผล, ทักษะการคิดขั้นสูง

Abstract

บทคัดย่อ

  ตามนิยามของ Aristotle (384-322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) มนุษย์ คือ สัตว์ที่มีเหตุผล และการใช้เหตุผลทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและสังคมได้สูงกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น ทักษะการใช้เหตุผลเป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่มีความสำคัญ และเป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงอื่นๆ โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหาการคิดประยุกต์ และการคิดแบบมีวิจารณญาณ บทความนี้นำเสนอสาระเรื่องความสำคัญและความหมายของทักษะการใช้เหตุผล การพัฒนาแนวคิดการใช้เหตุผลในแต่ละมุมมอง วิธีการเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผล การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการคิด เช่น การตั้งคำถาม  ตรรกวิทยานิรนัย ตรรกวิทยาอุปนัย และการอภิปราย  ตลอดจนเสนอแนวทางการเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลในการเรียนการสอนโดยใช้หลักการทางปรัชญา ครูควรสอนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันสำหรับผู้เรียนระดับต่างๆ โดยการตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบที่ต้องแสดงเหตุผล การใช้เหตุผลจำเป็นมากสำหรับการเรียนรู้ในโลกแห่งวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

 คำสำคัญ :  การเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลหลักการทางปรัชญา, การใช้เหตุผล, ทักษะการคิดขั้นสูง 

 


Abstract

  Man is rational animal, according to Aristotle(384-322 B.C.), and reasoning enable human to better learn and develop themselves and society than any other living creature.  Reasoning skill is an important higher-level thinking and foundation for other basic thinking, especially solving problem thinking, applied thinking and critical thinking. This article presents the importance and meaning of reasoning skill, the different aspects of the development of reasoning concepts, the methods of promoting reasoning thinking skill, the development and increase of the thinking skill, including asking questions, deductive and inductive logic, discussion, and promotion of reasoning in instruction using philosophical principles. Instructors should use various teaching styles for different students’ levels by asking questions which require the logical answers. Reasoning is essential for learning in this modern world of advanced technology as it helps learners’ higher order thinking that will be vital for community and social development.

Keywords:  Promotion of reasoning skills, Philosophical Principles, Reasoning, Higher order thinking skills

Downloads

How to Cite

กีรติกานนท์ ด. (2015). การเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลในการเรียนการสอนโดยใช้หลักการทางปรัชญา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 235–252. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29225

Issue

Section

Review Articles