การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์; กลวิธีการตอบปฏิเสธ; การตอบฏิเสธ

Authors

  • ขวัญฤทัย สิปปพัฒนกร สุขุม วสุนธราโศภิต และ อังคณา ทองพูน พัฒนศร

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการถ่ายโอนวัจนปฎิบัติศาสตร์เกี่ยวกับการใช้กลวิธีการตอบปฏิเสธ และศึกษาความแตกต่างของกลวิธีการตอบปฏิเสธระหว่างการตอบแบบสอบถามแบบสนทนาปลายเปิด (WDCT) และแบบพูด (DRPT) ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักศึกษาไทยที่ไม่ได้เรียนสาขาภาษาอังกฤษ, กลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนสาขาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาชาวอเมริกัน 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีการถ่ายโอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ในกลวิธีการตอบปฏิเสธจากภาษาแม่หรือภาษาไทย ไปยังภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาไทยที่เรียนสาขาภาษาอังกฤษขาดการใช้กลวิธีการแสดงความเห็นหรือความรู้สึกที่เป็นบวก ซึ่งพบมากในกลวิธีการตอบปฏิเสธของนักศึกษาชาวอเมริกัน และยังพบอีกว่านักศึกษาไทยที่เรียนสาขาภาษาอังกฤษใช้กลวิธีขอบคุณน้อยกว่านักศึกษาชาวอเมริกัน แต่เน้นใช้กลวิธีการขอโทษมากกว่า

คำสำคัญ: การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์, กลวิธีการตอบปฏิเสธ, การตอบฏิเสธ


Abstract

The purposes of this study were to study pragmatic transfer of Thai EFL learners focusing on refusal strategies and to investigate the differences of refusal strategies of Thai EFL learners used between written discourse completion task (WDCT) and discourse role-play task (DRPT). The participants in this study were divided into 3 groups: native Thai non English major students, English major students, and native English speakers. The research instruments in this study were written discourse completion task (WDCT) and discourse role-play task (DRPT).

The results of the study revealed that pragmatic transfer was found in refusal strategies used by Thai EFL learners both in WDCTs and DRPTs. In addition, it was found that Thai EFL lacked ‘positive opinion’ which always found in refusal making by English native speakers. Also, Thai EFL learners used ‘gratitude’ less than English native speakers but they emphasized on ‘regret’.

Keywords: pragmatic transfer, refusal strategies, refuse  

Downloads

How to Cite

และ อังคณา ทองพูน พัฒนศร ข. ส. ส. ว. (2015). การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์; กลวิธีการตอบปฏิเสธ; การตอบฏิเสธ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 213–234. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29224

Issue

Section

Original Articles