การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันโดยใช้กิจกรรมสืบเสาะความรู้

Authors

  • ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และวันปิติ ธรรมศรี

Keywords:

ปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์, การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

Abstract

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสืบเสาะความรู้เพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษาที่ส่งรายงานการสืบเสาะความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า มีจำนวนนักศึกษาที่ส่งรายงานการสืบเสาะความรู้จำนวน 11 บทปฏิบัติการเฉลี่ยร้อยละ 94 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 74.26 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมการสืบเสาะความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14

คำสำคัญ : ปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  


Abstract 

 This research aims to study the effects of inquiry activity which using the information technology for searching the further knowledge that could assist the student to relate the science theory and its application in the daily life. The statistics used are the average percentage of numbers of students who sent the inquiry activity reports, achievement, and the satisfaction of 48 students who enrolled in biology laboratory for the environment scientist course. The instruments used in the study are the learning and inquiry activity plan, examination sheets, and satisfaction questionnaires. From the study, it was found that the average numbers of students who sent the inquiry activity reports of 11 labs is 94 percents, the average achievement is 74.26 percents which is in the good criteria, and the satisfactions of student to the inquiry activity using the information technology that help them to relate the science theory and its application in the daily life are at the high level in all items and the average is 4.14.  

Keywords: Science educational revolution, Application in the daily life, inquiry process

Downloads

How to Cite

และวันปิติ ธรรมศรี ฐ. ส. (2015). การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันโดยใช้กิจกรรมสืบเสาะความรู้. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 181–196. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29221

Issue

Section

Original Articles