แนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช

Authors

  • นิศานาถ มั่งศิริ

Keywords:

การส่งเสริมการลงทุน, ร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช

Abstract

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการได้มาของเงินลงทุน ศักยภาพในการบริหารเงินทุน และสร้างแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช ด้วยวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเขตสัมพันธ์วงศ์ จำนวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive) ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราชส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว ก่อตั้งกิจการโดยใช้เงินทุนส่วนตัวมาลงทุน มีเงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารร้อยละ 28 มีการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและปรับปรุงกิจการ ส่วนใหญ่มีวงเงินสินเชื่อต่ำกว่า 1 ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรคการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการคือขาดความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ขาดหลักประกัน และพนักงานมีอัตราการเข้าออกสูง ศักยภาพการบริหารเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในย่านเยาวราช พบว่ามีเงินทุนหมุนเวียนจำกัด และประกอบกับ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยลง ลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านอาหารจะเป็นลูกค้าประจำ หรือนักท่องเที่ยวที่พำนักอยู่นาน ไม่ได้เดินทางมากับทัวร์ ดังนั้น ร้านอาหารส่วนใหญ่จึงยังไม่คิดจะขยายกิจการ แต่พยายามรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ 

แนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช ภายใต้กรอบนโยบายการวิเคราะห์สินเชื่อ 6C’s + ATS ประกอบด้วย 1) การเตรียมตัวของ ผู้ขอสินเชื่อ/คุณลักษณะ (C1= Characteristic) 2) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ (C2 = Condition) 3) หลักประกัน (C3 = Collateral ) 4) เงินทุน (C4 = Capital) 5) ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ ( C5=Capacity) 6) ประเทศที่ติดต่อด้วย (C6 = Country) 7) ขั้นตอนการอนุมัติ (A = Approve) 8) แนวโน้มการอนุมัติ (T = Trend) และ 9) ข้อเสนอแนะ (S = Suggestion)

คำสำคัญ : การส่งเสริมการลงทุน ร้านอาหาร SMEs  ในย่านเยาวราช

 

Abstract 

The objectives of this research were to study the sources of restaurant business investment of SMEs in Yaowarat, the investment management potential in the restaurant business SMEs and to propose the investment guidelines for SMEs to expand their restaurant business. The mixed method research was used for this study. Fifty of restaurant business entrepreneurs in Yaowarat, Khet Samphanthawong. for quantitative research using questionnaires. Percentage, mean and standard deviation were used for data analysis. In addition, Interview was used for data collection of qualitative study and descriptive analysis was used for data analysis. The research results most of restaurant in Yaowarat was operated by single entrepreneurs with not over one million Bath budget for the beginning of their business. Twenty eight percent of entrepreneurs asked for commercial bank loan. to investment by budget not over one million Bath and However the study also found that the barriers of business expand are the lack of knowledge about business plan of entrepreneurs, the lack of collateral and high turnover out rate of the employees too. The administrative of restaurant business problem in Yaowarat is the limited of budget. Moreover, most of the restaurant’s customers are the people around this area or the long term staying tourists but less of the tourists who come with tour group. So the entrepreneurs could not expand their business. Therefore, they try to maintain their business instead.

The appropriate investment propose from this study to promote for expand restaurant business in Yaowarat are 6C's credit policy is guideline to 6C's + ATS which compose of borrower (C1=Characteristic), consider granting credit facility (C2= Condition), guarantee for loaning money (C3 = Collateral), investment fund (C4 = Capital), risk in liquidation (C5 = Capacity). Correspond in country (C6 = Country). Proceeding for approval (A = Approve) trend for approval (T = Trend) and Recommendation for financial institution (S = Suggestion).

Keywords : Investment Guideline,  SMEs Restaurant Business, Yoawarat

Downloads

How to Cite

มั่งศิริ น. (2015). แนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 167–180. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29220

Issue

Section

Original Articles