รูปแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

Authors

  • เฉลิมพล จินดาเรือง

Keywords:

ตัวแบบการจัดการคุณภาพ, ศูนย์ฟิตเนส, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ประเทศไทย

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลข้อมูลความต้องการสภาพแวดล้อมการดำเนินงานและความจำเป็นในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 2) เพื่อศึกษาตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เพื่อนำเสนอตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยโดยกำหนดระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 21 ราย เพื่อการศึกษาตัวแบบและการประเมินข้อมูลความต้องการจำเป็นในการศึกษาตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสที่ประสบความสำเร็จในการจัดการ มีขั้นตอนในการวิจัย 7 ขั้นตอน มีวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการคุณภาพและข้อมูลความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยขั้นตอนที่ 2 การประเมินข้อมูลความต้องการจำเป็นและองค์ประกอบในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนส ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางเทคนิคเดลฟาย แบบปรับปรุง (Modified DelphiTechniques) โดยการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการสร้างตัวแบบการจัดการคุณภาพของศูนย์ฟิตเนส ขั้นตอนที่ 5 ประชุมระดมสมองเพื่อการร่างตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนส ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเป็นไปได้ในการนำตัวแบบไปปฏิบัติจากผู้จัดการศูนย์ฟิตเนสในมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ขั้นตอนที่ 7 การนำเสนอตัวแบบและองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในประเทศไทยประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์ฟิตเนสที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้ในการบริการออกกำลังกายและการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการบริหารแบบพึ่งพาตนเองมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหน่วยงานอธิการบดี ผู้วิจัยนำเสนอตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ศูนย์ฟิตเนสในมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีลักษณะเป็น 6 ดาว หรือ 6 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบต่างๆ 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการจัดการบริหาร 2) กลุ่มการจัดทรัพยากรทางการจัดการ 3) กลุ่มมาตรฐานของศูนย์ฟิตเนส 4) การจัดการคุณภาพของศูนย์ฟิตเนส 5) กลุ่มการตลาดและ 6) กลุ่มนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คำสำคัญ : ตัวแบบการจัดการคุณภาพ ศูนย์ฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเทศไทย

 

Abstract

The objectives of this research were threefold. First, to study the needs assessment of working environments and the necessity of a quality management model for fitness centers of Rajabhat universities. Second, to study the appropriate quality management model for Rajabhat universities. Third, to design a quality management model for fitness centers in Rajabhat universities. Mixed method research design was used to collect both qualitative and quantitative data. In-depth interviews were employed with 21 key informants to study successful model management of fitness centers and information from needs assessmenst. The research procedures were divided into seven phases. The first phase was to review the theories of quality management and need information in the development of a quality management model for Rajabhat universities in Thailand. The second phase was to assess need information and components in developing a quality management model. The third was to develop a quality management model of Rajabhat universities in Thailand by the experts using Modified Delphi Techniques and the information from interviews and questionnaires. The fourth involved in-depth interviews to design a quality management model for fitness centers. The fifth was to run a brainstorming meeting in order to draft a model. The sixth phase was to use a 5-point scale questionnaire to collect data to evaluate the possibility of managers of fitness centers in Rajabhat universities applying the drafted model. The last phase was to present the structure and the components of a quality management model for fitness centers in Rajabhat universities in Thailand. The research findings indicated components of a quality management model of fitness centers in Rajabhat universities. These included the vision of being a modern and standard fitness center serving for exercise, a teaching and learning process, and professional practicum. The management was independent and reported directly to the directors. The presented quality management model of the fitness centers in Rajabhat universities in Thailand comprised of six stars or components which included management division, resource management division, standard of fitness center division, quality management of fitness centers division, marketing division, and Rajabhat University policy division. 

Keyword : quality management model, fitness center, Rajabhat universities, Thailand

Downloads

How to Cite

จินดาเรือง เ. (2015). รูปแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 135–152. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29218

Issue

Section

Original Articles