ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี

Authors

  • ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์

Keywords:

การท่องเที่ยว, ตลาดน้ำ, ตลาดคลองสวน100ปี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรคือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม SPSS และการจัดกลุ่มข้อมูล ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปีอยู่ในระดับดี จุดเด่นคือบริเวณตลาดริมน้ำมีการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก ( =4.32) ส่วนด้านการให้บริการเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้า  ( =4.17)  ด้านความปลอดภัย ( =4.17) ด้านการจัดการสถานที่  ( =4.06)  ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร  ( =4.00)  อยู่ในระดับดีทั้งหมด และ 2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี ดังนี้ 1) เพิ่มความสะดวกสบายของสถานที่ 2) ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ 3) ดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง 4) รักษาความปลอดภัย 5) ปรับปรุงสินค้าให้มีความหลากหลายราคามีความเหมาะสม และมีคุณภาพ และ 6) ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ 

คำสำคัญ การท่องเที่ยว ตลาดน้ำ ตลาดคลองสวน 100 ปี

 

Abstract

  This research aims to study the opinions and suggestions of the Thai Traveler  services to Klong Suan 100 year old market, Chachoengsao Province. Tourists who was above 18 years was collected as population in this research. Tools that used in this research were observation form and questionnaire, and the data were analyzed  with descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation by using SPSS and data clustering. The result of this research found that, firstly, the opinions of Thai traveler on the Klong Suan 100 year market tourism development is at a good level: the service of waterfront area is at a very good  (  =4.32) while service of goods and stores. About the services and products shops. ( =4.17), the security ( =4.17), management facility. (  =4.06)  and traffic facilitate are at a good level ( =4.00)  Secondly, the suggestions of Thai traveler on the Klong Suan 100 year market tourism development were mentioned that 1) increase the comfort of the place 2) improve services 3) maintaining the cleanliness of  canal  4) security improvement  5) enhanced the customer with a variety, quality and reasonable price of goods and 6) improve the bus routed.

Keywords: tour,  Floating Market,  Khlong Suan 100 year old market

Downloads

How to Cite

ตันนิรัตร์ ธ. (2015). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 91–104. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29212

Issue

Section

Original Articles