การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน

Authors

  • ปัญจลักษณ์ ถวาย

Keywords:

กิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน, ความรู้คำศัพท์, ความคงทนในการจำคำศัพท์, ความคิดเห็นของนักเรียน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน  3) เพื่อศึกษาความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังจากเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน  และ 4) เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน  โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 37 คน ทำการทดลองโดยให้นักเรียนเรียนแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่านจำนวน 10 บทเรียน ใช้เวลาทดลอง 24 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  แบบสำรวจความรู้ความหมายคำศัพท์  แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดระดับความรู้คำศัพท์ก่อนและหลังการทดลอง  และวัดความคงทนในการจำคำศัพท์  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการวิจัยพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน มีค่าเท่ากับ 75.86/ 75.13 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่านสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.  ความคงทนในการจำความหมายคำศัพท์  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ ร่วมกับการอ่านทันที  และหลังการเรียนผ่านไปแล้ว 14 วัน ไม่แตกต่างกัน

4.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่านอยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ: กิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน  ความรู้คำศัพท์  ความคงทนในการจำคำศัพท์  ความคิดเห็นของนักเรียน


Abstract

The  purposes  of  this research  were 1) todevelop  and  test  the  efficiency  of  reading  plus  vocabulary  enhancement  activities;  2)to compare  the  students’ achievement  before  and  after  using  the  reading  plus  vocabulary  enhancement  activities; 3) to  compare  the  students’ retention  after  using  the  reading  plus  vocabulary  enhancement  activities  and  14  days  after  having  completed  them; and  4) to survey  the  students’ opinions  toward  the  reading  plus  vocabulary  enhancement  activities. The  subjects  consisted  of  37  Prathomsuksa  5  students  of  the Elementary  Demonstration  School of Bansomdejchaopraya  Rajabhat  University.They  were required to use 10 units reading  plus  vocabulary  enhancement  activities  for  24  hours. The  instruments  used  for  this  experiment  were  the reading  plus  vocabulary  enhancement  activities, a vocabulary achievement test  as  pretest  and  posttest, a test  on  the  retention, and  a  questionnaire  on  opinions  towards  the  reading  plus  vocabulary  enhancement  activities. Statistics used in this study were percentages, mean, standard deviation and t-test for dependent samples.

  The  results  of  the  study  were  as  follows:

1)  The  efficiency  of  the  materials  was  75.86  and  75.13  percent,  which  indicated  an  acceptable level.

2)  The  students’ English  vocabulary  achievement  after  using  the  ten  units  of  materials  was significantly  higher  than that of the pretest at  the  0.05  level.

3)  The  students’ retention  of  vocabulary  immediately  after  using  the  reading  plus  vocabulary enhancement  activities  and  14  days  after  having  completed  them  did  not  show  any differences. 

4)  The  students’ opinions  toward  the  ten  unit  materials  were  at a good level.

Keywords:  Reading Plus Vocabulary Enhancement Activities, Vocabulary Achievement,  Vocabulary Retention, Students’ opinions

Downloads

How to Cite

ถวาย ป. (2015). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 55–72. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29210

Issue

Section

Original Articles