การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารคุณภาพการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งโดยการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (คิวไอที)

Authors

  • วรินญา สุจริยา, ปานจิตต์ หลงประดิษฐ์ จิร ปณิดาภา สวนแก้ว

Keywords:

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ, การบริหารคุณภาพการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งความต้องการของผู้ใช้

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำมาออกแบบและกำหนดคุณลักษณะของระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพสนับสนุนการบริหารคุณภาพในการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งโดยการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Quality InformationTechnology : QIT) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักคือ 1) ศึกษารายละเอียดการบริหารคุณภาพการผลิต2) สำรวจความต้องการของผู้ใช้ในเบื้องต้น 3) สำรวจระดับคะแนนความต้องการของผู้ใช้ 4) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และ 5) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แบ่งเป็น2 ขั้นตอน คือ 1) การแปลงความต้องการของผู้ใช้ไปเป็นความต้องการทางเทคนิคเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 2) การกำหนดคุณลักษณะของสารสนเทศ และคุณลักษณะของระบบสารสนเทศ ผลที่ได้จากการจัยคือ 1) โมเดลการบูรณาการศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 2) ความต้องการของผู้ใช้วิเคราะห์โดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) 3) คุณลักษณะของสารสนเทศ และคุณลักษณะของระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และ 4) สถาปัตยกรรมระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพสนับสนุนการบริหารคุณภาพการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ซึ่งงานวิจัยในขั้นต่อไป คือ นำผลที่ได้ไปทำการออกแบบตัวแบบสารสนเทศคุณภาพและพัฒนาระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพต่อไป

คำสำคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ การบริหารคุณภาพการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งความต้องการของผู้ใช้

 

Abstract

This research presented the analysis of user requirements to design and identify the specifications of the information system prototype to support the quality management of frozen seafood processing system by applying the Quality Information Technology (QIT). The analysis composes of 5 steps that are : 1) study of existing production quality management system 2) implementation of preliminary assessment of user requirements 3) assess the scoring of the identified user requirements 4) analysis of the user requirements and 5) design of information system prototype architecture. The requirements analysis involved 2 steps. The first step is to transform user requirements into technical requirement for the system architecture design. The second step is to identify the specifications of the system and related information. The research results were:1) the analysis model of user requirements for the development of the information system prototype using quality information technology technique, 2) the user requirements analyzed by the QFD quality technique, 3) the specifications of information and information system prototype to support the quality management of frozen seafood processing system that meet the requirements, and 4) the architecture for the information system prototype to support the quality management of frozen seafood processing system. The future study of the research is to use the results from the analysis of user requirements to design the quality information model and develop the information system prototype.

Keyword : Quality Information Technology, Quality Management of Frozen Seafood Processing, User Requirements.

Downloads

How to Cite

ปณิดาภา สวนแก้ว ว. ส. ป. ห. จ. (2015). การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารคุณภาพการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งโดยการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (คิวไอที). Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(2), 19–40. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29208

Issue

Section

Original Articles