ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคี่กับเลขโดด 9

Authors

  • สุจิตรา เหลาแตว และอัยเรศ เอี่ยมพันธ์

Keywords:

จำนวนเศษเหลือหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์จำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคี่

Abstract

บทคัดย่อ

  บทความนี้ได้ประยุกต์ใช้จำนวนเศษเหลือและหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาและหารูปทั่วไปของผลคูณของจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคี่กับเลขโดด  ผลการศึกษาพบว่ารูปทั่วไปของผลคูณนี้เป็นดังนี้ สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n จะได้ว่า

คำสำคัญ จำนวนเศษเหลือหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์จำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคี่

 

Abstract

 This paper applies the remainder number and the Principle of Mathematical Induction to study and find a general form of the product of the arranged number by increasing to the left by odd number and the digit number 9 The results show that the general form of the product as follows 

for all positive integer  .

 

Keyword: remainder number, Principle of Mathematical Induction, arranged number by increasing to the left by odd number

Downloads

How to Cite

และอัยเรศ เอี่ยมพันธ์ ส. เ. (2015). ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคี่กับเลขโดด 9. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 241–254. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29171

Issue

Section

Review Articles