รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผู้บริโภค

Authors

  • อุดม ชนะสิทธิ์ ศิวารัตน์ ณ ปทุม ปริญ ลัก

Keywords:

การทำกิจกรรมการตลาดอิงการกุศล, การบริจาคอิงการกุศล, รูปแบบการบริจาค

Abstract

บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์การวิจัยคือ (1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลส่งผลต่อการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม (2)  เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม

  การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยจากนักธุรกิจและไม่ใช่นักธุรกิจไทยบริเวณถนนสีลมจำนวน 1,250 คน การวิเคราะห์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (16.0) และ AMOS (6.0) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล กับกิจกรรมรูปแบบการบริจาคที่มีต่อการทำการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม พบว่า ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลเกี่ยวกับอายุ ความศรัทธาในศาสนา การสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ รูปแบบการบริจาค ต่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ยิ่งกว่านั้นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลรูปแบบการบริจาคที่มีต่อการทำการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คิดเป็นร้อยละ 60.5

 

คำสำคัญ: การทำกิจกรรมการตลาดอิงการกุศล, การบริจาคอิงการกุศล, รูปแบบการบริจาค


ABTRACT

  The purposes of  this study were to (1) analyze the causal relationship between fundamental characteristics impact upon charitable society (2) develop the model of cause related charitable marketing program for society.

  The survey research is used by questionnaire administration for research tool from 1,250 Thai businessmen and non-businessmen at Silom street. The data analysis of statistical program SPSS (16.0) and AMOS (6.0) for the causal relationship conclusion.

The causal relationship model indicated profound fundamental personality characteristics on age, faith in religion and support of public relations through medias’ charity were causal related toward societal marketing activity at 0.05 level of significance. Furthermore, the causal relationship model between fundamental personality characteristics and program of charity toward cause related marketing activity for society which being developed has empirically valued at 60.5 percent.

Keywords: Cause related Marketing Activity, Cause related, Charity model

Downloads

How to Cite

ศิวารัตน์ ณ ปทุม ปริญ ลัก อ. ช. (2015). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผู้บริโภค. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 211–224. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29169

Issue

Section

Original Articles