โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท

Authors

  • สมเกียรติ พิณทอง ศิวารัตน์ ณ ปทุม ปริญ ล

Keywords:

ความภักดีต่อรีสอร์ท, ลูกค้ารีสอร์ท, สมการโครงสร้าง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้า  รีสอร์ทมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางอารมณ์ โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้ารีสอร์ท  จำนวนทั้งสิ้น 1,067 คน การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 16.0 และ AMOS version 6.0

การศึกษาพบว่าลักษณะอารมณ์ที่มีต่อรีสอร์ทและการตลาดเชิงสัมพันธ์ของรีสอร์ทต่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ทด้านการแนะนำบอกต่อ ทัศนคติและการซื้อซ้ำที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ยิ่งกว่านั้นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ร้อยละ 59.1

 

คำสำคัญ: ความภักดีต่อรีสอร์ท ลูกค้ารีสอร์ท สมการโครงสร้าง

 

ABTRACT

 

The research study “The Structural Equation Model of Relationship Marketing Evaluation

Impact on Resort’s Customer Loyalty” has certain objectives as emotional characteristics, relationship marketing evaluation model and develops such model impact on resort customer loyalty.

  The methodology is questionnaire which collected from 1,067 resort customer samples. The data analysis used SPSS version 16.0 and AMOS version 6.0.

  The structural equation model declared that emotion toward resort and resort relationship marketing was all causal related toward loyalty in suggestive word of mouth, attitude and repeated buying at 0.05 statistical significance. Furthermore, the development model has parsimonious implication at 59.1 percent.

Keywords: Resort Royalty, Resort Customer, Structural equation model

Downloads

How to Cite

ศิวารัตน์ ณ ปทุม ปริญ ล ส. พ. (2015). โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 193–210. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29168

Issue

Section

Original Articles