พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์

Authors

  • นิตติยา ศรีคง

Keywords:

พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การใช้ประโยชน์, หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ความพึงพอใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับ และการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์จำแนกตามลักษณะทางประชากร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์กับพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หวังประโยชน์จากการอ่านกับความพึงพอใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับความพึงพอใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกลุ่มสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 แห่งจำนวน 400 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test Independent)การวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way - Analysis of Variance) และ ค่าไคสแควร์(Chi Square) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้สมมุติฐานที่ 1 เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ชั้นปีที่เรียน และคณะที่เรียนต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสมมติฐานที่ 2 เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปีที่เรียน และคณะที่เรียนต่างกัน มีความคาดหวังประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างกันสมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษาราชภัฏในกลุ่ม สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01ง สมมุติฐานที่ 4 ความคาดหวังประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษาราชภัฏในกลุ่ม สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01สมมุติฐานที่ 5 ความถี่ในการอ่านหนังสือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และลักษณะพฤติกรรมการอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ

คำสำคัญ : พฤติกรรม ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

Abstract

The objectives of this study were 1) to survey the demographic characteristics, exposure, gratification and uses of Rajabhat university students in Rattanakosin College Group who read online newspapers, 2) to compare the exposure, and uses of Rajabhat university students in Rattanakosin College Group who read online newspapers classified by demographic characteristics, 3) to study the correlations between uses and exposure of online newspapers, 4) to study the correlations between uses and satisfaction of reading online newspapers, and 5) to study the  elationship between exposure and satisfaction in reading online newspapers. The sample of this research was 400 undergraduate students of six Rajabhat universities in Rattanakosin College Group selected by multi-stage sampling technique. The statistics used to analyze data were percentage, average, standard deviation, independent t-test, One-way analysis of variance, and chi square. The results showed that: 1. There was a significant difference in the exposure of reading online newspapers among students with different gender, age, average monthly stipend and college year. 2. There was a significant difference in the expectation of benefits gained by reading online newspapers among students with different age, gender, average monthly stipend, and college year. 3. The expectation of benefits gained by reading online newspapers was significantly correlated with the frequency of exposure to online newspapers, p = .014. The expectation of benefits gained by reading online newspapers was significantly correlated with satisfaction of reading online newspapers, p = .01. 5. Frequency of reading online newspapers was significantly correlated with satisfaction of reading online newspapers, p = .05 while reading behavior was significantly correlated with satisfaction of reading online newspapers, p = .01.

Keywords : Behavior, Satisfaction, benefit, Online Newspaper

Downloads

How to Cite

ศรีคง น. (2015). พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 181–192. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29167

Issue

Section

Original Articles