ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดของนักเรียนในโครงการพัฒนาครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • กันต์ฤทัย คลังพหล และ สาธิดา สกุลรัตนกุล

Keywords:

การประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง, ทักษะการคิด

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของนักเรียนในโครงการพัฒนาครูด้านประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละสังกัดการศึกษา และในแต่ละพื้นที่การศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนของครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) จาก 11 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจัย พบว่า คะแนนทักษะการคิดของนักเรียนที่มีสังกัดต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนรัฐบาลนักเรียนมีทักษะการคิดสูงกว่าโรงเรียนเอกชน และคะแนนทักษะการคิดของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่การศึกษาต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำสำคัญ : การประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง, ทักษะการคิด

 

Abstract 

This research is aimed to compare thinking skills of the students in the program of teacher development on the assessment of high level learning in the basic education schools under different educational commission offices and different educational service areas. A group of sample was students, whose teachers teaching Mathayom suksa 2 (Grade 8) in five learning areas (mathematics, science, Thai language, social studies and English language), from eleven schools which are under Office of the Basic Education Commission and Office of the Private Education Commission. 

The results revealed that thinking skills scores of students, who studied in schools under different educational commission offices, were different significantly at the .01 level. The students from the public schools had more thinking skills scores than the others from the private schools. In addition, thinking skills scores of students, who studied in schools under different educational service areas, were also different significantly at the .01 level.

Keywords : assessment of high level learning, thinking skills

Downloads

How to Cite

และ สาธิดา สกุลรัตนกุล ก. ค. (2015). ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดของนักเรียนในโครงการพัฒนาครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 113–128. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29163

Issue

Section

Original Articles