การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Authors

  • วิภาดา มุกดา

Keywords:

แนวทางการบริหารจัดการ, กลุ่มผู้ผลิต, สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตาก 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตาก  กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 180 กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการสังเคราะห์เนื้อหาด้วยการจัดลำดับ  ผลการวิจัยพบว่า  

1. ในภาพรวมของการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ลำดับที่ 1 การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ (Material)  ลำดับที่ 2  การบริหารจัดการด้านเครื่องจักร (Machine) ลำดับที่ 3 การบริหารจัดการด้านการเงิน (Money) ลำดับที่  4  การบริหารจัดการด้านตลาด (Market)  ลำดับที่ 5 การบริหารจัดการด้านวิธีการ (Method) และลำดับที่ 6  การบริหารจัดการคน (Man)

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการให้กับผู้ผลิตสินค้า ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านคน หน่วยงานควรเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การแบ่งงานกันทำ แล้วฝึกอบรมทักษะการผลิตให้กับสมาชิกในกลุ่มให้มีความเชี่ยวชาญและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  2) การบริหารจัดการด้านการเงิน ควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับกลุ่มผู้ผลิต ควรจัดฝึกอบรมในด้านการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง 3) การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ หน่วยงานควรให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกอบรมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือด้านการหาวัตถุดิบอื่น ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นเข้ามาทดแทนและสามารถแปรรูปวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด หรือโดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในกลุ่มผู้ผลิตประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ๆ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4) การบริหารจัดการด้านวิธีการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้าง  การกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม และผู้ผลิตควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แล้วใฝ่หาโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีทิศทางในการผลิตที่ถูกต้อง 5) การบริหารจัดการด้านตลาด ควรให้หน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มากขึ้นทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค การตั้งราคาสินค้าควรที่จะกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาด   ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคได้รับทราบโดยผ่านจากสื่อต่าง ๆ เช่น ใบปลิว  วิทยุ  โทรทัศน์ท้องถิ่น เว็บไซต์ เป็นต้น 6) การบริหารจัดการด้านเครื่องจักร  หน่วยงานควรเข้ามาให้คำแนะนำในการวางแผนการผลิตทุกขั้นตอน ฝึกให้สมาชิกเรียนรู้ คัดเลือกเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับการทำงาน การตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานทุกครั้ง การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งานยาวนาน

คำสำคัญ:  แนวทางการบริหารจัดการ กลุ่มผู้ผลิต สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

Abstract

This research aimed 1) to study the management of product manufacturing group on One Tambon One Product in Tak Province 2) to propose the guidelines for management development of product manufacturing group on One Tambon One Product in Tak Province. The quantitative samples were product manufacturing group One Tambon One Product for 180 groups. The samples in this qualitative research for 10 people. The tools of research are questionnaires created by researcher and interviews to collect data. The statistics for data analysis are percentage, means, and standard deviation.

The results were as follows :

1. In overall of the product management of product manufacturing group on One Tambon One Product at a high level. When considering in all aspects are in high level. In the following order are material management machine management money management marketing management method management and human resource management.

2. The management guidelines for manufacturer are 1) Human resource management – organization should support knowledge about the role in division of labor. Train group members in the production skill to be expert, creative and initiative. 2) Financial management – should provide the source of investment funds, credits with low interest rate for the group. Train to make financial statements in the accounting standard. 3) Material management – organization should support knowledge, advice, productive development training, throughout substitute material provision in local and transform material remaining from production to make value-added for the most useful. Or create the network connect the group in the same product or others for the synergy of resource. 4) Method management – the relevant organizations should support the knowledge about structural setting, practical and regulation setting in the group. Manufacturers should coordinate between organizations and seek opportunity to create a network for the product standard setting in the right direction. 5) Marketing management – organization should train for the additional knowledge in product development to have quality standard. Expand the distribution channels of OTOP products in all channels to increase the opportunity to access the consumers. Price setting should be appropriate with the market. Public relations should have advertise to the consumers by social media such as brochures, radio, local TV, website. 6) Machine management – organization should support advice in production planning in all processes. Train members to learn and select the tools, machines and equipments in production appropriate with works. Always check the tools before use. Have tools and machines maintenance for long period useful life.      

Keywords : guidelines management, community products  maker’s group, one tambon one product  

Downloads

How to Cite

มุกดา ว. (2015). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 55–74. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29158

Issue

Section

Original Articles