ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยว กรณีศึกษา ธุรกิจนำเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • จิรัฐ ชวนชม และ นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร

Keywords:

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ, ธุรกิจนำเที่ยว

Abstract

การวิจัยเรื่องศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจและหาแนวทางการพัฒนาการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ

การดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย   เชิงปริมาณ คือ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน 352 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย ผู้ประกอบหรือการผู้จัดการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ ขีดความสามารถทางด้านการตลาด

สำหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ (1) บริษัทนำเที่ยวต้องสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในเส้นทางการท่องเที่ยวของบริษัท (2) มีการดำเนินงานโดยการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  การดำเนินธุรกิจนำเที่ยว และ (3) ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับมัคคุเทศก์โดยการอบรมให้มีความชำนาญในเรื่องของพื้นที่ที่จะพานักท่องเที่ยวไปและให้เข้าใจถึงหลักของการบริการ

คำสำคัญ: ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ธุรกิจนำเที่ยว

 

Abstract

Research Title: Key Success Factors towards Management Business of Tourism Business: case study of tourism business in Bangkok metropolises area. The objectives of this research were key success factors affecting management business of tourism business to find guidelinesfor developingsuccessful management in tourism business.

In this research, quantitative and qualitative methods were used 352 Tour companies’ entrepreneurs or managers in Bangkokwere participating by giving quantitative data. This research used convenience sampling. Data was collected through questionnaire. Five entrepreneurs or managerswere participating by givingqualitative data through in-depth interview.

The results revealed thatkey success factors affecting management business of tourismwere business human relations skill and marketing management capability. 

The guidelines for developing successful management in tourism business.(1) Tour companies should create product differentiation as travel routes. (2) Participate in a network of other tour (3) Pay attention to guides by providing training program to increase their expertise and understanding in service foundation.

Keyword:  Key success factor, Tourism business

Downloads

How to Cite

และ นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร จ. ช. (2015). ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยว กรณีศึกษา ธุรกิจนำเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 1–16. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29115

Issue

Section

Original Articles