การสร้างความสามารถในการประเมินของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียน โดยใช้แนวคิดประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและกระบวนการสอนโดยใช้ การประเมินเป็นฐาน: การศึกษารายกรณี

Authors

  • นางโรสนี จริยะมาการ
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์

Keywords:

Empowerment Evaluation, Evaluation Capacity Building

Abstract

This research aimed to 1) analyze the needs of assessment of teachers, 2) build
teachers’ evaluation capacity by using the empowerment evaluation approach and
assessment-based instruction, and 3) examine the effects of the empowerment process on
teachers and students. The target population was the Thai language teachers in the
primary school. The total sample consisted of 12 teachers. The samples were obtained by
purposive sampling. The study was divided into 3 phases. Phase 1: A needs analysis of the
conceptions, attitudes and skills of assessment. Phase 2: Development of an
empowerment process. Phase 3: Examining the results of the empowerment process. Data
analyses were descriptive statistics, frequencies, percentages and averages.
The information obtained from interviews, observations and the empowerment process
was analyzed using content analysis. The results show that 1) the needs analysis indicated
that the teachers possessed misconceptions and even lacked knowledge about
measurement and evaluation concepts but had good attitudes towards evaluation. The
results from assessing examinations showed that nearly all the exams created only
focused on memorization and also failed to provide any plausible distractors. 2) The
process of empowerment helped the teachers create tests correctly. 3) The resultant
empowerment was the cause of the teachers’ improvement in test creation and changed
their teaching style by using evaluation results and encouragement of students to develop
their communication skills in Thai language as well.

References

Fetterman, D. M. (2001). Foundations of Empowerment Evaluation. Newbury Park,
CA: Sage.
. (2009). Empowerment Evaluation at the Stanford University School of Medicine:
Using a Critical Friend to Improve the Clerkship Experience. Retrieved July 5,
2011, from http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v17n63/v17n63a02.pdf.
Fetterman, D. M. & Eiler, M. (2001). Empowerment Evaluation and Organization Learning:
A Path toward Mainstreaming Evaluation. St. Louis, MO.: American Evaluation
Association.
Fetterman, D. M. & Wandersman, A. (2005). Empowerment Evaluation Principle in Practice.
Newbury Park, CA: Sage.
Kanjanawasee, S. (2005). Classical Test Theory. 5th ed. Bangkok: Chulalongkorn University.
(in Thai)
. (2013). Misconceptions in Educational Measurement and Evaluation. SDU
Research Journal Humanities and Social Sciences, 9(2), 273-281. (in Thai)
Office of the Education Council. (2008). The Instruction Development of Thai Language
in the Three Southern Border Provinces (Research report). Ministry of Education.
(in Thai)
Panprasert, T. (2014). The Development of Thai Language Achievement Test for Grade 6
Accordance to Core Basic Education Curriculum B.E. 2551. Retrieved June 20,
2015, from http://www.ejournal.su.ac.th/upload/818.pdf. (in Thai)
Preskill, H. & Boyle, S. (2008). A Multidisciplinary Model of Evaluation Capacity Building.
American Journal of Evaluation, 29, 4.
Sanjaiprom, S. (2012). The Development of Educational Evaluation System for Student’s
Achievement. Retrieved June 30, 2015, from http://www.research.cmru.ac.th/
2014/ris/view_res.php?res_id=MUA-5-EDU-8-54. (in Thai)
Subcharernwong, F. & Chantarungsee, C. (2012). Problems And Guidelines for Development
Authentic Assessment of Teachers in Basic Education Schools under Takuapa
Municipality office Phang-nga Province. Retrieved June 20, 2015, from
www2.dusit.ac.th/sdu/epublication/pdfContent/pdf_00135.pdf. (in Thai)
Varasunan, P. (2011). Evaluation Capacity Building in Test Construction for Elementary
School Teachers Using Critical Friend’s Network. (Doctoral’s dissertation).
Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)
Wongkorm, K. (2004). The Teacher Development Model in Learning Assessment Based On
Empowerment Evaluation According To The National Education ACT B.E. 2542.
(Doctoral’s dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)

Downloads

Published

2016-01-30

How to Cite

จริยะมาการ น., ว่องวาณิช ศ. ด., & สกลรักษ์ ผ. ด. (2016). การสร้างความสามารถในการประเมินของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียน โดยใช้แนวคิดประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและกระบวนการสอนโดยใช้ การประเมินเป็นฐาน: การศึกษารายกรณี. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(1), 73–92. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186723

Issue

Section

Invitation